ارتباط ابعاد سرمایۀ اجتماعی با کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار/ دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر، ارتباط بین سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در معلمان تربیت‌بدنی شهر کرمانشاه بود.
روش‌شناسی : پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری همۀ معلمان تربیت‌بدنی سه مقطع تحصیلی شهر کرمانشاه بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای250 نفر انتخاب شدند. از پرسشنامۀ سرمایه اجتماعی (اونیکس و بولن، 2000‌) و پرسشنامۀ کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی نسخه فارسی استفاده شد که پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 83/0 و 81/0 بود. از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چندگانه) استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن بود که از ابعاد سرمایه اجتماعی بُعد ساختاری مهم ترین و کم اهمیت ترین آن بُعد ارتباطی بود. مهم ترین بُعد کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی سلامت جسمانی و کم اهمیت ترین آن سلامت محیطی بود. همچنین، ارتباط مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی وجود داشت (514/0 r=). تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 34 درصد از تغییرات کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی از طریق سرمایه اجتماعی تبیین شد.
بحث : نتیجه گیری می‌شود که سرمایه اجتماعی به مثابه پیش بینی کننده مهم کیفیت زندگی معلمان است و تمرکز بر ابعاد ارتباطی می‌تواند به تقویت کیفیت زندگی معلمان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Relationship between Social Capital and Quality of Life (QL) among Physical Education Teachers

نویسنده [English]

  • Hossein Eydi
Hossein Eydi (PhD) Assistant Professor of Razi University
چکیده [English]

Background: The aim of this paper was to survey about the relation between social capital and quality of life (QL) among Physical Education teachers.
Methodology: In this study, our target community was 416 people that 250 cases were selected by Multi-stage cluster sampling method. For assessment of Social Capital used onyx and Bullen (2000) scale and for assessing QL used WHO questionnaires respectively. Validity estimate with Cronbach test that was 0.81 and .0.83 for tow questionnaire. Data were analyzed with spearman brown correlation and Regression tests.
Results: Result showed that among social capital factors, structural factor was most important factor and relationship factor were low important. Most important factor of life quality was Physical Health factor and environmental factor were low important. Also, correlation test showed that there was a significant correlation between total social capital with total life quality (r =0/514), Also regression analysis showed that social capital anticipated .34 0/0 of QOL variance of Physical Education Teachers.
Discussion: according our finding showed that there was positive correlation between social capital and health related QOL among teachers. It appears that communication factor as most important factor of could increases QOL of physical education teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Of Life
  • social capital
  • Structural factor
  • Physical Health Domain
  • Teachers