بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر تمایل به ورزش در سازمان، مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم اجتماعی

چکیده

مقدمه و هدف: نگاه اجتماعی به وضعیت فعالیتی کارمندان سازمان ها امروزه اهمیت یافته و علت اصلی آن نیز سلامت جسمی و روحی و در نتیجه افزایش بهره وری سازمان است. هدف پژوهش حاضر، بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر تمایل به ورزش در بین کارمندان شرکت برق منطقه خراسان است.
روش شناسی: روش پژوهش پیمایش بوده و از بین کارمندان رسمی این شرکت تعداد 175 نفر از آنان به روش تصادفی و با توجه به جدول نمونه‌گیری مورگان انتخاب شدند. داده‌ها پس از جمع‌آوری‌شده وارد نرم‌افزار SPSS و مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، بیشترین پاسخگویان مرد (5/88 درصد)، متأهل (96 درصد)، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بدون شغل دوم می‌باشند. پاسخگویان به‌طور متوسط سه ساعت اوقات فراغت داشته و در کل دوره شغلی حدود 9 بار در مسابقات شرکت کرده‌اند. از سوی دیگر آن‌ها به میزان 7 ساعت در هفته ورزش کرده و از اوقات فراغت، فعالیت ورزشی، امکانات ورزشی اداره، کارکنان بخش ورزش و دسترسی به خدمات و درنهایت هزینه‌های فراغتی خود رضایت دارند. بین میزان فعالیت ورزشی و متغیرهای میزان رضایت از سلامت جسمی، اوقات فراغت، فعالیت ورزشی، امکانات ورزشی اداره، دسترسی به امکانات ورزشی، میزان اطلاع‌رسانی و میزان استفاده از امکانات شرکت همبستگی معنادار وجود داشته و ابعاد رضایتی فعالیت ورزشی، اوقات فراغت و دسترسی به امکانات بر تمایل به ورزش در سازمان مؤثر می‌باشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش میزان فعالیت ورزشی کارمندان مناسب نبوده و این مسئله در ابعاد انگیزه ای و حمایتی بیشتر احساس می گردد. لذاست که سازمان ها در راستای ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی کارمندان خود تلاش بیشتری نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological study of factors affecting the employees tend to sport Study in Khorasan Razavi Regional Electric Company

چکیده [English]

Background&Purpose: This study, we examine the sociological factors affecting the company's employees tend to sport The Khorasan Region Electric Company.
Methodology: In this regard, method is survey and between officials of the company, number 175 of them randomly were selected according to the sampling table Morgan. Data collected and analyzed using SPSS.
Results: Findings show that most respondents were male (88.5%), married (96%) has a bachelor's degree (40%) and without a second job (90 percent) and the mean hours of leisure per day is (7.1 ± 5.3), the number of competitions in the job (4.7 ± 5.9). On the other hand, employees and those around them to engage in sports activities average between 7 to 8 hours per week. Respondents are satisfied from leisure time (45%), exercise (35%), sports facilities management (48%) sports staff (52%), and access to facilities (49%) and Costs of leisure (50%). Correlation is between sport exercise and satisfaction variables of physical health (21%) leisure (0.31), exercise (0.57), the sports facilities (0.18), access to sports facilities (0.21), the amount of information (0.19) and the use of company facilities (0.51).
Conclusion: satisfaction of the sporting activities, leisure and access to the desire to exercise are effective on sport activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sports participation
  • power companies
  • leisure
  • sport