تحلیل دیماتل فازی ابعاد کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی در شناسایی فرصت های سازمانی (مطالعه موردی:وزارت ورزش و جوانان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این مقاله به بررسی روابط میان ابعاد کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی در راستای شناسایی فرصت های سازمانی در وزارت ورزش و جوانان است، در این راستا محقق از تکنیک دیمایتل (DEMATEL) فازی برای استخراج روابط علْی میان متغیرها استفاده کرد.
در این تحقیق با استفاده از نظرات 11 نفر ازخبرگان ورزشی سیزده زیر ساخت هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی به عنوان عوامل موثر بر شناخت فرصتها در وزارت ورزش و جوانان موردبررسی قرار گرفتند و با اندازه گیری شاخص(Di-Ri) هفت عامل بر حسب مقدار مثبت این شاخص تأثیرگذار(علی) و شش عامل بر حسب مقدار منفی آن تأثیرپذیر(معلول) شناخته شدند، همچنین بر اساس مقدار عددی شاخص (Di+Ri)عوامل به ترتیب شدت تاثیرگذاری عبارت بودنداز:رهبری کارآفرینانه(17.31)، فرهنگ کارآفرینانه(16.94)، انعطاف سازمان(16.57)، افعال سازمانی(16.57)، وضعیت پاداش(16.56)، فشار عملکردی(16.22)، روحیه(16.06)، سرنوشت مشترک(15.97)، نگرش فردی(15.92) اتحاد و توافق(15.40)، میل به تغییر(15.20)، کاربرد دانش(14.97)، چشم اندازاستراتژیک(14.82).
از یافته های فوق استنباط می گردد که توجه وتمرکز برروی عوامل علی مانند رهبری کارآفرینانه ، فرهنگ کارآفرینانه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش، فشار عملکردی، روحیه و چشم اندازاستراتژیک و بهینه سازی عوامل معلول در شناخت فرصتهای وزارت ورزش موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تحلیل دیماتل فازی ابعاد کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی در شناسایی فرصت های سازمانی (مطالعه موردی:وزارت ورزش و جوانان)

نویسندگان [English]

  • Farideh Hadavi 1
  • Mehdi Talebpour 2
  • Abolfazl Frahani 3
  • Azam Nakhaei 4
1 associate professor
2 associat professor
3 professor
4 phd student