جایگاه ورزش در نظام اوقات فراغت دانشجویان و ارائه الگو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 استادیار موسسه غیر انتفاعی شفق تنکابن

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی ،گرمسار،ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشکده فنی و حرفه ای محمود آباد ،دانشگاه فنی حرفه ای،مازندران، ایران

چکیده

هدف: علاوه بر مسائل روزمره و اصلی دانشجویان در نظام آموزش عالی، فرصت‌های دیگری مانند اوقات فراغت نیز وجود دارند که نقش کلیدی در شکوفایی محیط آموزشی ایفا می‌کند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی این فرصت‌ها در دانشجویان با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی طراحی شده است تا شادابی را در آموزش عالی به ارمغان بیاورند.
روش‌شناسی: تعداد 505 دانشجو (289 دختر و 216 پسر) از 13290 دانشجویان دانشگاه مازندران بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق‌ساخته 30 سؤالی پاسخ دادند. روایی پرسشنامه‌ها از طریق اظهار نظر 20 متخصص تربیت بدنی تأیید و پایایی آن نیز 87/0 به دست آمد.
یافته‌ها: نتایج آزمون خی دو نشان داد که دانشجویان عمدتاً دارای فعالیت‌های رایانه‌ای (λ2= 8.87)، ورزش (λ2= 8.23) و شنیدن موسیقی (λ2= 8.01) هستند (sig= .001). علاوه بر این، دانشجویان گزارش دادند که از امکانات ورزشی دانشگاه رضایت نسبی دارند (t= 3.36; sig= .001)، اما برگزاری مسابقات ورزشی را ضعف بزرگ در اوقات فراغت خود می‌دانستند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها باید بیان کرد که دانشجویان دانشگاه‌های دولتی رضایت بیشتری از برنامه‌های ورزشی دانشگاه دارند و با توجه به فعالیت کامپیوتر دانشجویان، پیشنهاد می‌شود که فوق برنامه‌های ورزشی با دیدگاه‌های جذاب‌تری از طریق سایت و برنامه‌های نرم‌افزاری به دانشجویان ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sport status in student’s leisure time system and presenting pattern

نویسندگان [English]

  • mohammad hosein razavi 1
  • Mohsen Loghmani 2
  • Esmaeil Zabihi 3
  • Mohammad Hossein Alavi 4
1 Professor of Sport Management, University of Mazandaran
3 3 Academic Member of Sport Management, Azad Islamic University, Garmsar
چکیده [English]

Objective: In addition of routine and main issues of students within high education system, there are many opportunities like as leisure times which play a key role on improving the educational environments. Hence, present study has been designed with purpose of exploring these opportunities among students with emphasized on sport activities in order to leads to happiness in high education system.
Methodology: Number of 505 students (289 girls and 216 boys) from 13290 students of University of Mazandaran selected as sample by Morgan Table and they responded to research made questionnaire of 30 items. Its validity confirmed through 20 experts and its reliability calculated 0.87 by Cronbach’s Alpha.
Results: Results of λ2 showed that students mainly activated significantly (sig= .001) with computer activities (λ2= 8.87), sport (λ2= 8.23), and hearing music (λ2= 8.01). Moreover, students reported that they are relative satisfied from sport facilities (t= 3.36; sig= .001), but they scored weakly to setting up the sport events in leisure times.
Conclusion: Based on these findings should be stated that government university’s students were more satisfied for university’s sport program and regarding to computer activities among students we suggested that sport program will present attractively via site and software programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leisure times
  • students
  • university
  • sport programs
  • competitions