تدوین مدل ارتباطی هوش فرهنگی و هوش سازمانی هیئت‌های تکواندو استان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه و هدف: سازمان‌های ورزشی به دلیل این که در محیط‌های پویا با فرهنگ‌های مختلف فعالیت می‌کنند ضرورت دارد به مفهوم هوش‌های فرهنگی و سازمانی که در توفیق آن‌ها نقش مهمی می‌توانند داشته باشند، ضروری است توجه نمایند. از اینرو هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل ارتباطی هوش فرهنگی و هوش سازمانی هیئت‌های تکواندو استان تهران تهران بود.
روش شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارکنان هیئت‌های تکواندو استان تهران مجموعا 217 نفر بود که همه آن‌ها به طور کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست‌یابی به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2004) و هوش سازمانی آلبرخت (2003) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن‌ها به تایید 15 تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه‌ها نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش فرهنگی 93/0 و پرسشنامه هوش سازمانی 94/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تی استودنت تک گروهی، و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزارهای آموس و SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد در هیئت‌های تکواندو استان تهران هوش سازمانی در حد مطلوب و هوش فرهنگی در حد نامطلوب قرار دارد. بین هوش سازمان و هوش فرهنگی ارتباط معناداری وجود دارد و مدل ارتباطی آن‌ها از برازش مطلوب برخوردارد است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به برازش مدل ارتباطی هوش فرهنکی و هوش سازمانی در هیئت‌های تکواندو استان تهران، توصیه می‌شود در برنامه‌ها و تصمیات این هیئت‌ها از مدل مزبور استفاده بهینه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing Relationship Model of cultural intelligence and Organizational Intelligence at the Tehran’s Taekwondo Boards

چکیده [English]

Background and Objective: Because of sport organizations act in a dynamic environment and different cultures, they should pay attention the concept of cultural intelligence and organizational intelligence. Because they can a major role at their success. So the purpose of this research was to design relationship model of cultural intelligence and organizational intelligence at the Tehran’s Taekwondo boards.
Methodology: Statistical population of this study included all of managers and employees that working at the Tehran’s Taekwondo boards (N=217). All of them selected of research samples. To achieve the research goals, Ang et al (2004) cultural intelligence questionnaire and Albrecht organizational intelligence (2003) questionnaire were used. Content validity and face validity of two questionnaires was confirmed by 15 sport management experts and their reliability were studied in a pilot study with 30 subjects and calculated as (r= 0.93), and (r=0.94) respectively. For data analysis the descriptive statistics and inferential statistics methods, including Kolmogorov-Smirnov, Single sample T-student test, and confirmative factor analysis by application of AMOS and SPSS software were used.
Results: Research findings showed that organization intelligence id desirable, but cultural intelligence is not desirable at the Tehran’s Taekwondo boards. There is a significant relationship between organization intelligence and cultural intelligence. Also their relationship model has desirable goodness.
Conclusion: According to the desirable goodness the relationship model of cultural and organizational intelligence at the Tehran’s Taekwondo boards, it is recommended at these Taekwondo boards’ planning an make decisions, the model be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Intelligence
  • Cultural Intelligence
  • Taekwondo