بررسی طبقه بندی جنسیتی ورزش ها از دیدگاه دبیران تربیت بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هییت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در طی فرایند اجتماعی شدن کودکان یاد می‌گیرند که ورزش‌ها به سه صورت مردانه، زنانه و خنثی طبقه بندی می شوند. هدف از انجام این تحقیق بررسی دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهرستان ایذه درباره تقسیم بندی جنسیتی ورزش ها بود. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و به شکل میدانی انجام شده است. نمونه گیری به روش سرشماری و کل جامعه به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد (130=n=N). ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که طبقه بندی جنسیتی 30 ورزش را به شکل 5 گزینه ای لیکرت مطرح می کرد. پایایی پرسشنامه به روش آلفاکرونباخ 71/0 و روایی پرسشنامه به تأیید 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی رسید. از آمار توصیفی جهت بررسی ویژگی های فردی دبیران، از آزمون خی دو جهت مشخص نمودن جنسیت ورزش ها و از روش تحلیل محتوا برای تحلیل سئوالات باز استفاده شد. نتایج نشان داد ورزش های بوکس، کشتی و وزنه برداری کاملأ مردانه، فوتبال و پرتاب ها بیشتر مردانه و پاتیناز، باله، ایروبیک، شنای موزون و ژیمناستیک هنری بیشتر زنانه و سایر ورزش ها خنثی ارزیابی شده اند. همچنین مهمترین ویژگی های ورزش های زنانه، ظرافت و زیبایی و انعطاف پذیری بود، و مهمترین ویژگی ورزش های مردانه قدرت، خشونت و درگیری بود. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت در طبقه بندی جنسیتی ورزش ها، اکثر رشته ها در حال تغییر ماهیت به سمت ورزش های خنثی می باشند که علت این امر می تواند مشارکت روز افزون زنان و همچنین تأثیر رسانه های خبری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Gender Stereotyping Sports from the Viewpoint of Physical Education Teachers

نویسندگان [English]

  • seyede nahid shetab bushehri 1
  • mehdi mardani neya 2
  • sedighe heydarnazhad 2
  • parvane shafie neya 2
1 Assistance professor, of Department of sport psychology, chamran University, Ahvaz,
2 Chamran University of Ahvaz,
چکیده [English]

During the socialization process, children learn that sports are categorized as masculine, feminine, and neutral. The purpose of this research was to study the gender stereotyping of sports from the viewpoint of the physical education teachers of Izeh city. Methodology of research was descriptive survey which was done by field study. Sampling was census method and whole of society was chosen as the statistical sample (N=n=130). The data-collecting tool was a researcher made questionnaire categorizing the sport gender stereotyping of the sports using a five-option Likert scale. Reliability of questionnaire through alpha cronbakh (0.71). Descriptive statistics were used to investigate the personal characteristics of the teachers, and Chi-square tests was applied to determine the gender stereotyping of sports, while content analysis was used to analyze the answers to open-ended questions. Results demonstrated that physical education teachers perceived sports such as wrestling, weight lifting and boxing to be completely masculine, soccer and throws to be mostly masculine, figure skating, ballet, aerobics, rhythmic swimming, and artistic gymnastic to be mostly feminine, and the rest of the sports to be neutral. Furthermore, they characterized feminine sports with aesthetics, elegance and flexibility, whereas masculine sports were mostly characterized with power, violence and confrontation. Based on the findings of the research, it can be concluded that most of the traditionally masculine sports are in transition toward neutral, which is most probably due to the increasing participation of the women as well as the way of their coverage by mass media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Masculine
  • Feminine
  • Sport Gender Stereotyping
  • Metheny Model
  • Physical Education Teachers