اثر خودتنظیمی و مشاهده الگوی مبتدی در یادگیری زمانبندی نسبی و مطلق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش-مدرس دانشگاه

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

3 معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بو علی همدان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر خودتنظیمی و مشاهده الگوی مبتدی در یادگیری زمانبندی نسبی و مطلق بود .45 دانشجوی پسر راست دست به طور تصادفی در 2 گروه تجربی ‌(خودتنظیم- مبتدی، جفت شده- مبتدی) و یک گروه کنترل قرار گرفتند. از آزمودنی‌ها خواسته شده بود تا یک تکلیف زمانبندی متوالی را در طی یک فرایند چهار مرحله‌ای اجرا کنند. در مرحله پیش آزمون 20 کوشش و در اکتساب 60 کوشش و در یادداری و انتقال 10 دقیقه و 24 ساعت،20 کوشش انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌های هر دو آزمون یادداری و انتقال نشان داد که هر دو گروه‌ تجربی هم به لحاظ زمانبندی مطلق و هم زمانبندی نسبی از گروه کنترل بهتر بودند. این نتایج حاکی از آنست که تمرین، صرف نظر از نوع آن، منجر به یادگیری مهارت مورد نظر شده است. علاوه بر این، تفاوت معناداری بین دو گروه تجربی در فاکتور زمانبندی نسبی و مطلق در آزمون یادداری و انتقال مشاهده نشد. این نتایج بیان می‌کند که مشاهده الگوی مبتدی عامل تاثیرگذاری در یادگیری مهارت حرکتی به حساب می‌آید حال آنکه عامل خود‌تنظیمی در این تحقیق تاثیرگذار نبوده است. در کل نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می کند خود تنظیمی صرفاً در زمان ارائه الگوی مبتدی نمی تواند بر یادگیری اثر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of self - regulatory and observation of novice model in Learning of Relative and Absolute Timing

نویسندگان [English]

  • akbar ghavami 1
  • hassan mohammadzadeh 2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of self - regulatory and observation of novice model in Learning of Relative and absolute timing. 45 right-handed male students were randomly assigned into 2 experimental groups (novice model- Self - regulatory, novice model-yoked,) and control group. The subjects were asked to run sequential timing task during a four-step process. In the pre-test, 20 trials and 60 trials at acquisition and retention test and at transfer test of 10 minutes and 24 hours, 20 trials were conducted. Analysis of data both retention and transfer tests showed that experimental groups in terms of absolute and relative timing were better than the control group. These results indicate that, Practice Leading to learning, regardless of its type. In addition, no significant difference was observed between the two groups in the relative and absolute timing factor. These results suggest that the observation of novice model counts as an effective factor in learning motor skills while self - regulatory factor in this study was not effective.Overall, the results suggest that self-regulation just in time observing novice model cannot effect on learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Self – regulatory”
  • “Modelling”
  • “novice model”
  • “Relative”
  • “Absolute timing”