تاثیر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد حرکتی بسکتبالیست های ماهر و مبتدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: هدف این تحقیق بررسی تاثیر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد حرکتی بسکتبالیست های ماهرومبتدی بود.
روش شناسی: روش تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. 38 بسکتبالیست (5/0±23سن) مبتدی و ماهر به صورت تصادفی انتخاب و در 2 گروه19 نفری قرارگرفتند. در جلسه آزمون ابتدا از شرکت کنندگان پیش آزمون بعمل آمد سپس از آنها خواسته شد برای اجرای شوت بسکتبال از خودگویی های آموزشی و انگیزشی استفاده کنند و در نهایت از شرکت کنندگان پس آزمون بعمل آمد.
یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین عملکرد مهارت شوت بسکتبال در شرایط خودگویی آموزشی و پایه بازیکنان ماهر تفاوت معنی داری وجود نداشت. درحالی که بین میانگین عملکرد مهارت شوت بسکتبال در شرایط خودگویی انگیزشی و پایه بازیکنان ماهر تفاوت معنی داری وجود داشت. بین میانگین عملکرد مهارت شوت بسکتبال در شرایط خودگویی انگیزشی و آموزشی بازیکنان ماهر تفاوت معنی داری یافت شد. سایر نتایج نشان داد که بین میانگین عملکرد مهارت شوت بسکتبال در شرایط خودگویی آموزشی و پایه بازیکنان مبتدی تفاوت معنی داری وجود داشت. بین میانگین عملکرد مهارت شوت بسکتبال در شرایط خودگویی انگیزشی و پایه بازیکنان مبتدی تفاوت معنی داری وجود داشت. در حالی که بین میانگین عملکرد مهارت شوت بسکتبال در شرایط خودگویی انگیزشی و آموزشی تفاوت معنی داری یافت نشد.
نتیجه گیری: در کل به مربیان بسکتبال پیشنهاد می شود که جهت آموزش مهارت های حرکتی و افزایش عملکرد ورزشکاران از خودگویی های آموزشی و انگیزشی استفاده کنند.
واژه های کلیدی: خودگویی آموزشی، خودگویی انگیزشی، پرتاب آزاد بسکتبال، ماهر، مبتدی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تاثیر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد حرکتی بسکتبالیست های ماهر و مبتدی

چکیده [English]

Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of instructional and motivational self-talk on motor performance in basketball.
Methodology: semi-experimental research with pretest and post-test was used. 38 basketball (23 ± 0.5 years old) Beginner and expert chosen randomly and were divided into 2 groups. In the first session¸ pre-test was performed. Then we asked to implement educational and motivational self-talk, and they shoot the basketball from the participants after the test was completed.
Results: The results showed the average performance basketball shooting skills and basic instructional self-talk in terms of skilled players there was no significant difference. While the average performance basketball shooting skills and basic motivational self-talk in terms of skilled players, there was a significant difference. The average performance basketball shooting skills and motivational self-talk in terms of skilled players, no significant difference was found. Other results showed that the average performance in terms of instructional self-talk basketball shooting skills and basic beginner players, there was a significant difference. The average performance basketball shooting skills and motivational self-talk in terms of basic beginner players, there was a significant difference. While the average performance basketball shooting skills and motivational self-talk in terms of a significant difference was not found.
Conclusion: In general, it is recommended that basketball coaches for teach motor skills and increase performance use educational and motivational self-talk.
Keywords: instructional self-talk , motivational self-talk , free throw , skilled , beginner

کلیدواژه‌ها [English]

  • instructional self-talk
  • motivational self-talk
  • free throw
  • skilled
  • beginner