رابطۀ بین بهرۀ هوشی، ویژگی‌های آنتروپومتریکی و رشد حرکتی با عملکرد مهارتی کودکان فوتبالیست دارا و بدون تجربۀ مهدکودک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بهرۀ هوشی، ویژگی‌های آنتروپومتریکی و رشد حرکتی با سطح عملکرد مهارتی کودکان فوتبالیست دارا و بدون تجربۀ مهدکودک بود. روش‌شناسی: جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ دانش‌آموزان پسر 7 تا 9 سالۀ فوتبالیست شهرستان الشتر به تعداد 422 نفر بودد که به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای 100 نفر از آنان، 50 نفر دارا و 50 نفر بدون تجربۀ مهدکودک به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامۀ بهرۀ‌هوشی ریون، آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ 2 و آزمون‌های مهارتی فوتبال مورکریستین بود. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل انجام شد. یافته‌ها: نتایج ارتباط معناداری بین بهرۀ هوشی، ویژگی‌های آنتروپومتریکی و رشد‌ حرکتی با سطح عملکرد مهارتی را نشان داد. به علاوه بین آزمودنی‌های دارا و بدون تجربۀ مهدکودک در متغیرهای مذکور تفاوت معناداری بدست نیامد. نتیجه‌گیری: بهرۀ هوشی، ویژگی‌های آنتروپومتریکی و رشد حرکتی از عوامل مهم در تعیین سطح عملکرد مهارتی کودکان بشمار می‌رود و اینکه داشتن یا نداشتن تجربۀ مهد کودک تأثیری بر متغیرهای پژوهش نداشت که می‌تواند به علت ضعف برنامه‌ها، امکانات و عدم تخصص لازم مربیان این مراکز باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between Intelligence Quotient (IQ), anthropometric characteristics and motor development with skill performance of footballer children with and without experience of kindergarten

چکیده [English]

Background & Purpose: This study aims at investigation of the relationship between Intelligence Quotient (IQ), anthropometric characteristics and motor development with skill performance of footballer children with and without experience of kindergarten. Methodology: The research population included 422 seven to nine-year-old students footballer of Aleshtar city. Using a multi-stage random sampling method 100 students, 50 with and 50 without kindergarten experience was selected as the sample groups. Data collection tools included Raven's IQ Test, Ulrich’s gross motor development test II, Moor Christian’s standard tests of football skills. The data analysis was done using Pearson’s correlation coefficient, Linear regression and t-test in significance level of P=0.05. Results: The results showed that there was a significant relationship between IQ, anthropometric measurements and motor development with their level of skill performance. In addition, among subjects with and without kindergarten experience not significant difference was observed in these variables. Conclusion: IQ, anthropometric characteristics and motor development are important factors in determining the performance level and Contrary to the impression Whether or not the child kindergarten experience had no effect on the research variables that can Weakness programs, facilities and lack of expertise of the center's Educators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligence
  • anthropometric qualities
  • motor development
  • skill performance
  • kindergarten experience