تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر، آموزش و پرورش

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه و هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی تاثیر سرمایه اجتماعی در فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی می باشد
روش شناسی: جامعه اماری این پژوهش شامل ، تمام کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان (890 نفر)، 278 نفر از کارکنان فدراسیو ن های ورزشی منتخب ( فدراسیون های که رشته های ورزشی ان ها جزء بازی های المپیک می باشد) و 100 نفر از اعضای کمیته ملی المپیک می باشند. نمونه ای به حجم 297 نفر به صورت طبقه ای تصادفی، بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. به منظور جمع اوری داده ها از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای سرمایه اجتماعی (813/0=KMO، 49/2= KB، 0001/0= P)، و تحلیل عاملی تأئیدی برای سرمایه اجتماعی (916/0 =AGFI، 0001/0=P) به دست آمد. پایایی پرسشنامه دنیسون و پرسشنامه سرمایه اجتماعی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0= α و 83/0= α گزارش شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ها، از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین‌ها، فراوانی‌ها، درصدها و از آمار استنباطی برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج بررسی ها نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین سرمایه اجتماعی با فرهنگ سازگاری، فرهنگ رسالتی، فرهنگ مشارکتی و فرهنگ تداوم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of social capital on organizational culture in sports organizations