بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت مجازی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 معلم اموزش و پرورش

چکیده

مقدمه و هدف : این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت مجازی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان اردبیل انجام شد.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان اردبیل به تعداد 650 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 242 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی آموزش ضمن خدمت و پرسشنامه عملکرد شغلی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه آموزش ضمن خدمت 95/0 و برای عملکرد شغلی 96/0 به دست آمد. از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته‌ها : نتایج نشان داد تمامی مؤلفه های آموزش ضمن خدمت مجازی (ارتقاء فرایند یاددهی- یادگیری، ارتقاء تعاملات انسانی، ارتقاء استفاده از اینترنت و آشنایی با رایانه، صرفه جویی از زمان، مهارت فنی و عملی، استفاده از روش ها و الگوهای جدید آموزشی، گرایش به تربیت بدنی)توانایی پیش بینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی را دارا می باشد.
نتیجه گیری : در دسترس بودن اینترنت باعث دستیابی به اطلاعات جدید در زمان کمتر می شود و این در زمینه استفاده معلمان از روش ها و الگوهای جدید باعث افزایش عملکرد شغلی آنان می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study effectiveness of virtual in-service training periods on job performance of physical education's teachers

نویسندگان [English]

  • mina mostahfezian 1
  • . . 1
1 .
چکیده [English]

Background&Purpose: This study was aimed to evaluate the effectiveness of virtual in-service training periods on the job performance of physical education's teachers in Ardebil province.
Methodology: The research method was descriptive. The population of the research includes all physical education teachers in Ardabil province which according to Cochran's formula 242 persons was identified as the sample size (N=242). Data were gathered by researcher maid questionnaire (effectiveness of virtual in-service training periods and job performance) which it's calculated reliability coefficient through Cronbach's alpha for in-service training and job performance 0/95 and 0/96 respectively. Data analysis was done through descriptive and inferential statistics (Pearson correlation and multiple regression).
Results: The results showed that all the components of the virtual in-service training (promotion component of teaching-learning process, promotion human interaction, promoting the use of Internet and familiarity with computers, saving the time, technical and practical skills, use of new educational methods and patterns, tend to physical education) have the ability to predict job performance.
Conclusion: The availability of the Internet makes access to the new information in less time and this item in the field of the teacher's use of new methods and patterns cause to increase their job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness
  • virtual training
  • in-service periods
  • Job Performance