تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد رفتارحرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار رفتارحرکتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: روش نمایش ویدئویی، روش برتر نمایش الگو در یادگیری مشاهده‌ای می‌باشد. یکی از متغیرهای بینایی که متخصصین بر اثرات آن در یادگیری مشاهده‌ای، بیشتر تأکید دارند و بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است، زاویه نمایش ویدئویی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع می‌باشد.
روش شناسی:این مطالعه، نیمه تجربی با طرح تحقیقپیش آزمون – پس آزمون است.تعداد 60 دانشجوی دختر به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و با توجه به نمرات عملکردشان در پیش آزمون، در 6 گروه تقسیم و همگن سازی شدند. افراد در مرحله اکتساب 6 بلوک تمرینی با فاصله استراحت دو دقیقه داشتند و فیلم آماده شده الگو از زاویه مدنظر گروه خودشان را قبل از شروع هر بلوک 5 بار مشاهده کردند و پس از آن 10 کوشش تمرینی پرتاب را اجرا کردند. سپس آزمون یادداری تأخیری، 48 ساعت پس از جلسه اکتساب، انجام شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری‌های مکرر در سطح معنی داری 05/0 تحلیل گردید.
یافته ها:
یافته‌های تحقیق نشان دهنده اثر بلوک و زاویه بر اکتساب مهارت شرکت‌کنندگان بود ولی اثر زاویه معنی دار نبود در حالیکه در یادداری تفاوت معنی‌داری بین زاویه های مورد مطالعه مشاهده شد به نحوی که شرکت کنندگان زاویه 180 درجه عملکر بهتری را در آزمون یادداری داشتند.
بحث و نتیجه‌گیری:
تمرین یادگیری مشاهده‌ای علی الخصوص مشاهده حرکت الگوی ویدئویی از زاویه 0 و 180 درجه، به دلیل مشاهده بهتر الگوی حرکت و تقلید بهتر آزمودنی‌ها از الگو، باعث بهبود عملکرد می‌گردد در حالیکه برای یادگیری بیشتر، مشاهده حرکت از زاویه 180 درجه، به دلیل درگیر کردن یادگیرنده در فرایند‌های حافظه‌ای و شناختی بیشتر، می‌تواند با هدف بهبود یادگیری مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of different angles of presentation of video model on acquisition and retention of a novel task

نویسندگان [English]

  • Hamideh Abdolzadeh 1
  • Hamidreza Taheri Torbati 2
  • Alireza Saberi kakhaki 3
1 phd student Ferdowsi University of Mashhad
2 Prof. in Motor Behavior, Faculty of sport sciences, Ferdowsi University of Mashhad.
3 َAssistance Prof. in Motor Behavior, Faculty of sport sciences, Ferdowsi University of Mashhad.
چکیده [English]

Abstract

Introduction and aim: Video presentation method is the best model presentation in observational learning. One of the visual variables that practitioners put more emphasis on its effects on observational learning and has not been fully investigated is angle of video presentation. So the purpose of this study is to examine the effect of different angles of video model presentation on acquisition and retention of a novel task.
Methods: this study is a semi-experimental study with pretest- posttest design. 60 female university students voluntarily participated in this study and according to their pretest’s performance score, divided in to 6 homogenous groups Data were analyzed with repeated measure analysis of variance test in α=0.05 level of significance.
Results: result of this study shows the effect of block and angle on acquisition of participant’s skill, but the effect of angle was not significant; while in retention phase, significant difference was seen among examined angles, in this caseوsubjects of 180 degree group had better performance in retention test.
Conclusion: observation learning training, especially observing video model from angle of 0 to 180 degree, due to better observation of movement patterns and better subjects’ imitation of model, lead to performance improvement; while for better learning, observing the movement from angle of 180 degree, due to involvement of subjects in more cognitive and memory processes, can be considered with the aim of learning improvement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angel of demonstration
  • Video modeling
  • Acquisition
  • Retention
  • Novel Task