تاثیر فعالیت های یکپارچه سازی حسی – حرکتی بر توجه و حافظه کاری کودکان دارای اختلالات هماهنگی رشدی(DCD)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

مقدمه و هدف: اختلال‌هماهنگی‌رشدی یکی از نارسایی‌های بارز در زمینه رشد مهارت‌های-حرکتی درکودکان سنین دبستان است. هدف تحقیق حاضر تبیین یکپارچه‌سازی‌ حسی‌حرکتی بر متغیرهای شناختی توجه و حافظه‌کاری کودکان دارای اختلالات هماهنگی رشدی بود.
روش‌شناسی: به ‌همین منظور20 کودک دارای اختلال هماهنگی رشدی (با دامنه سنی 11-8) بصورت در دسترس از مراجعین مراکز توانبخشی شهر کرمانشاه انتخاب شده و به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. پیش‌آزمون و پس آزمون شامل عملکرد پیوسته و حافظه‌کاری وکسلر بود. گروه تجربی به مدت 8 هفته، هر هفته سه جلسه 120 دقیقه‌ای تمریناتی نظیر (تاب‌بازی، پریدن‌روی‌ترامپولین، چرخیدن‌ به‌ دور خود، چرخیدن‌ کودک‌ حول ‌مربی و غیره) را انجام دادند. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون لون، آزمون باکس، تی مستقل و تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که در متغیر حافظه‌کاری هم در تمرین (001/0p=) و هم در گروه (001/0p=) اثرات معناداری وجود داشت (05/0p≤). در متغیر توجه تنها در تمرین (002/0p=) این اثرات معنادار بود اما در گروه (056/0p=) معنادار نبود.
نتیجه‌گیری: بنابر الگوی یافته‌های حاضر فعالیت‌های حسی‌حرکتی باعث بهبود توجه و حافظه-کاری در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of sensory-motor integration activities on Attention and Working memory in children with developmental coordination disorders(DCDSs)

چکیده [English]

Background & Purpose: DCD is one of the obvious inadequacies of motor skills in children in primary school age. This study aims to examine the effect of sensory-motor integration activities on cognitive variables such as attention and working memory in children with Developmental Coordination Disorders (DCD).
Methodology: Hence 20 children with DCD (ages 8-1) who were referred to a rehabilitation center in Kermanshah city were selected as available samples and then randomly divided into two groups as experimental and control group. Then the Continuous Performance test and the Wechsler´s working memory test were completed as
Pre-test. The experimental group practiced for 8 weeks, three 120-minute sessions per week which were included activities such as (swinging, trampoline jumping, spinning around themselves, spinning around the coach, etc). Data were analyzed with Kolmogorov-Smirnov test, Leven test, Box test and analyze of covariance.
Results: The Results shows, in working memory variable, the effect was significant on both practicing (p=0.001) and group (p=0.001). In attention variable, although the effect was significant in practicing (p=0.002), it was not significant in group (p=0.056).
Conclusion: This pattern of findings suggests the sensory-motor integration activities could promote Attention and Working memory in children with DCD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sensory-motor integration
  • attention
  • Working memory
  • developmental coordination disorder