مطالعه سبک زندگی و رفتار سلامت دانشجویان با تاکید بر الگوی ارتقاء سلامت پندر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان دانشگاه‌های شهر قزوین بود. نوع مطالعه توصیفی-تحلیلی است که به روش مقطعی در بین دانشجویان دانشگاه‌های شهر قزوین در سال 1394 انجام شد. پرسشنامه شیوه زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر اساس الگوی ارتقاء سلامت پندر استفاده شد. رفتارهای ارتقا سلامت شامل مجموعه‌های احساس سلامت در قبال سلامت فردی، فعالیت بدنی، عادات غذایی است. میانگین نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بین 78-50 به دست آمد که نشان‌دهنده وضعیت متوسط است. نتایج نشان داد بیماری جسمی و مصرف سیگار می‌تواند، احساس مسئولیت در برابر سلامت را دچار افت کند (به‌ترتیب 02/0= P و 001/0=P ). این در حالی بود که عواملی همچون تاهل (001/0= P)، بیماری جسمی (01/0= P)، و بیماری روانی (001/0= P)، بر رفتار فعالیت بدنی دانشجویان به شکل منفی اثرگذار بود. در خصوص شاخص عادات غذایی نشان داده شد که، زنان از عادات غذایی مطلوب‌تری در راستای حفظ سلامت برخوردارند و مصرف سیگار می‌تواند رفتار سلامت غذایی را دچار مشکل سازد (001/0= P)، محل زندگی تاثیری بر احساس مسئولیت در برابر سلامت و قعالیت بدنی ندارد این در حالی است که رفتار عادات غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد (04/0= P). این مطالعه نشان داد که وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشگاه‌های استان قزوین متوسط است. بنابراین نیاز به برنامه ‌ریزی‌های دقیق‌تر جهت بهبود وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در این دانشجویان احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of life style and health behavior in university students based on Pander Health promotion Model

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the life style promotion model in Qazvin Universities students. It was an analytic-descriptive model which performed cross sectional in 1394. Clustering sampling method was recruited. Panders Health promotion Model including responsibility for health, physical activity, dietary habits subscales was used. The mean score for health promoting lifestyle was Mediocre (score 50-75). The results suggested that physical illness, smoking affects the responsibility for health (respectively, p=0.02, p=0.001). While, factors such as marital status (p=0.001), physical illness (p=0.01), mental illness (p=0.001) affects negatively the physical activity behavior. Nutrition habits was better in women and smoking would affect the nutrition behavior (p=0.001). given the total health index, it was found that sex, physical illness, smoking variables led to decreased health status (p=0.001). Living location had no effect on responsibility for health while affected the nutrition behavior (p=0.04). the study demonstrated that health promotion life style in Qazvin universities students was mediocre. Therefore, more exact planning must be required in improving health promotion life style university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Style
  • Health
  • pander