ارتباط بین آمادگی قلبی- عروقی با توانایی بازداری پاسخ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش و مربی دانشگاه پیام نور

2 استادیار رفتار حرکتی دانشگاه کردستان

3 استادیار دانشگاه گروه تربیت بدنی دانشگاه کردستان

چکیده

مقدّمه و هدف: ارتباط بین آمادگی قلبی- عروقی با فرایندهای شناختی مورد توجه فروانی است و پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین آمادگی قلبی- عروقی با توانایی بازداری پاسخ در دانشجویان انجام شد.
روش‌شناسی: از بین دانشجویان تربیت بدنی پسر دانشگاه کردستان، 38 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (سن: 60/1±23/22 سال، وزن: 88/6±82/70 کیلوگرم). برای برآورد آمادگی قلبی- عروقی، حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی ها با استفاده از تست بروس اندازه گیری شد و برای ارزیابی توانایی بازداری پاسخ از آزمون رایانه ای استروپ استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها از طریق روش های آماری توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شد (05/0>p).
یافته ها: نتایج نشان داد که همبستگی معنی داری بین حداکثر اکسیژن مصرفی با تعداد نمره ی تداخل، تعداد خطا در شرایط همخوان و ناهمخوان و زمان واکنش در شرایط همخوان و ناهمخوان در آزمون استروپ وجود ندارد.
نتیجه گیری: این یافته ها گویای آن است که بین آمادگی قلبی- عروقی و توانایی بازداری پاسخ در دانشجویان ارتباط معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between cardiovascular fitness with response inhibition ability

نویسنده [English]

  • saeid Ghaeni 3
3 Assistant professor
چکیده [English]

Purpose & Background: The relationship between cardiovascular fitness with cognitive processes is greatly attractive, and the present study was designed to investigate the relationship between cardiovascular fitness with the response inhibition ability in students.
Methodology: Among physical education male students at university of Kurdistan, 38 students were randomly selected as statistical sample (age: 22/23±1/60 year, weight: 70/82±6/88 kg). To estimate cardiovascular fitness, maximal oxygen uptake of subjects was measured by using Bruce test and to assess the response inhibition ability, the computerized Stroop test was used. Statistical analysis of the data was performed using descriptive statistics and Pearson correlation coefficient (p Results: The results showed that, there was not significant correlation between maximal oxygen uptake with interference number, error number in the congruent and incongruent condition and reaction time in the congruent and incongruent condition.
Conclusion: These findings indicate that, there is not a significant relationship between cardiovascular fitness and response inhibition ability in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stroop test
  • Cardiovascular fitness
  • Response inhibition ability
  • Student