مقایسه توانایی ادراک دیداری حرکتی و حافظه‌ی کاری در کودکان با اختلال توجه/بیش فعالی و کودکان سالم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: نقص در ادراک دیداری حرکت از جمله موضوع‌هایی است که امروزه در رابطه با اختلالات عصب شناختی مانند نارسایی توجه/ بیش فعالی مطرح می‌شود. این سیستم ادراکی در استخراج اطلاعات کلی حرکت، اغلب به صورت تعیین نسبت اطلاعات اصلی و مفید حرکت (سیگنال) به اطلاعات غیر ضروری و مزاحم (نوفه) عمل می‌کند. این مطالعه به هدف مقایسه ادراک دیداری حرکت در حضور نوفه و نیز حافظه کاری در دو گروه کودکان با نقص توجه/ بیش فعالی و کودکان سالم انجام گردیده است.
روش شناسی: تحقیق حاضر از جمله طرح‌های توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای می‌باشد. نمونه این تحقیق را 25 کودک با اختلال توجه/ بیش فعالی و 25 کودک سالم تشکیل دادند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمون‌های تحقیق شامل آزمون ادراک زیستی حرکت و آزمون ادراک نقاط نورانی از آزمون‌های ادراک بصری و آزمون هوش وکسلر به منظور شناسایی حافظه کاری می‌باشد. از شیوه آماری تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تی مستقل در بررسی تفاوت دو گروه استفاده شد.
یافته‌ها: عملکرد دو گروه کودکان با و بدون نارسایی توجه در دو آزمون ادراکی نقاط نورانی و ادراک زیستی حرکت، تنها در شرایط نوفه‌ای در حد متوسط با انسجام 50% متفاوت است. همچنین، نتایج بررسی ادراکی در سه شرایط نوفه‌دار در هر گروه نشان داد که این تفاوت در دو آزمون نقاط نورانی و ادراک زیستی حرکت در گروه کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نقص توجه دیده نمی‌شود. وجود نقص در حافظه کاری در این گروه نیز مشخص گردید (05/0p نتیجه گیری: وجود تفاوت در کودکان با اختلال توجه/ بیش فعالی در زمینه ادراک دیداری حرکت در محیط نویزدار نسبتا پیجیده، نشان می-دهد که توانایی پردازشی این دسته از افراد دچار ضعف می‌باشد و به توجه بیشتری برای پیشگیری از آسیب‌های بعدی نیاز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compare the ability of visual-motor perception and working memory in children with attention deficit hyperactivity disorder and healthy children

نویسندگان [English]

  • samaneh imanipour
  • rasoul hemayat talab
  • Davoud Houmaniyan
tehran university
چکیده [English]

Background: Disturbance in the visual motion perception is the subject that is proposed in related to malfunctions such as attention deficit/ hyperactivity disorder. The aim of this study was to evaluate the performance of children with attention deficit / hyperactivity disorder and healthy children in visual motion perception tasks. Methods: This was a description of the causal-comparative study. The sample consists of 25 children with attention deficit / hyperactivity disorder and 25 healthy children were selected with accessible method. The main tests used include of biological motion perception and point light tests of the visual perception tests and s digits spam test of the Wechsler Intelligence Scale to identify the working memory. The way multivariate analysis of variance and independent t-test was used to examine the differences between the two groups and correlated variables was measured. Results: There is the different performance in two groups of children with and without attention deficit in the biological motion perception and point light tests only in noisy conditions with consistency of 50%. Results of the different performances in noisy conditions in both groups showed that is not seen the significant differences in point light and biological motion perception tests in noisy conditions in children group with hyperactivity disorder / attention (p Keys:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motion perception
  • Point light
  • Biological motion
  • Working memory