مقایسه مهارت های حرکتی بنیادی کودکان 7 سالة شهر و روستای کاشان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سایر

2 هیئت علمی

چکیده

مقدمه و هدف: دوران کودکی در میان دوران زندگی به عنوان مهمترین دوره رشد حرکتی بشمار می‌آید، از مهمترین مراحل رشد حرکتی در این دوران، رشد مناسب مهارت‌های حرکتی بنیادی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسة مهارت ‌های حرکتی بنیادی کودکان 7 سالة شهر و روستای کاشان بود.
روش شناسی: در این مطالعه شرکت‌ کنندگان، 53 کودک شهری و 49 کودک روستایی بودند. مهارت ‌های حرکتی بنیادی کودکان با استفاده از "مجموعه آزمون ‌های ارزیابی حرکت کودکان"(M-ABC) سنجیده‌ شد. این آزمون دارای سه خرده‌ آزمونِ چالاکی دستی، مهارت‌ های توپی و مهارت‌ های‌ تعادلی است. برای مقایسة دو گروه در هر یک از این خرده آزمون‌ها و همین ‌طور در نمرة کل آزمون از آزمون تی مستقل استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان می‌دهد که تفاوت بین کودکان شهری و روستایی در دو خرده آزمون چالاکی دستی و مهارت‌ های توپی معنادار نبود. اما، کودکان روستایی در خرده آزمون مهارت های تعادلی و همین ‌طور نمرة کل آزمون برتر بودند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این پژوهش مبین این است که عوامل فراهم ‌ساز موجود در محیط روستا، تأثیر بسزایی در رشد مهارت ‌های بنیادی کودکان داشته ‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparison development of fundamental movement skills of 7 year old rural and urban children of Kashan

چکیده [English]

Background & Purpose: Childhood in the midst of life is the most important period of growth of motor, growth of fundamental motor skills is the most important growth item in childhood. The aim of this study was to compare development of fundamental movement skills of 7 year old rural and urban children of Kashan.
Methodology: The Study was Casual-Comperative Expost facto study. For this purpose, 53 children (26 boys and 27 girls) from city of Kashan and 49 children (22 boys and 27 girls) from villages of Kashan were selected in available. Fundamental movement skills of children were evaluated by the use of "the Movement Assessment Battery for Children-Test (M-ABC)”. This test has three subtests of manual dexterity, ball skills, and balance skills. To compare the two groups in each of these sub-tests and also the total score, independent t-test were used.
Results: The result of study show that difference between urban and rural children in Hand Dexterity subtests, and ball skills were not significant. However, rural children in balance skills subtest and total scores were superior to urban children.
Conclusion: Findings of this research show that supporting elements in rural lifestyle such as time for training, doing household task and the chance to play in openness environment have great influence on child fundamental skills development, so rural families should be more concern about the side effect of rural life style which impose to their children and provide their children with more chance of playing in openness and sport environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Fundamental movement skills"
  • "Rural children"
  • "Urban children"
  • "7 year children"