تأثیر تداخل زمینه ای و شاخص های دشواری بر یادگیری تکالیف ساده و پیچیده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا

2 استادیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشگاه یزد

چکیده

مقدمه: هدف از تحقیق حاضر مطالعه تداخل زمینه‌‌ای بر یادگیری تکالیفی است که از شاخص های دشواری مختلف برخوردارند و در دو سطح ساده و پیچیده قرار دارند..
روش: بدین منظور 56 آزمودنی دختر و پسر راست دست با میانگین سنی 3/1±22 از جامعه آماری دانشگاه یزد به صورت در دسترس انتخاب و به‌ طور تصادفی در چهار گروه براساس آرایش تمرینی و نوع تکلیف قرار گرفتند. تکلیف مورد استفاده تکلیف ضربه زنی فیتز با شاخص های دشواری متفاوت که به صورت نرم افزاری طراحی شد. هدف از اجرای تکلیف، حداکثر سرعت و دقت حرکت بود. آزمودنی‌‌ها در مرحله اکتساب 8 بلوک 8 کوششی سپس در مرحله یادداری فوری یک بلوک 8 کوششی را تمرین کردند. در آزمون‌های انتقال یک بلوک 8 کوششی را اجرا کردند. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب، تحلیل واریانس دو عاملی، و آزمون ناپارامتری کروسکال والیس در سطح معنی‌داری P یافته ها: نتایج تفاوت معنی‌داری را به لحاظ عملکرد بهتر بین گروه‌های تمرینی آرایش قالبی نسبت به آرایش تصادفی در تکلیف ساده نسبت به تکلیف پیچیده در مراحل مختلف آزمون در سرعت حرکت نشان داد، ولی به لحاظ دقت حرکت تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های تمرینی مشاهده نشد.
بحث: از نتایج این پژوهش چنین استنباط می‌شود اثر تداخل زمینه‌ای به مبادله دقت و سرعت نیز بستگی دارد. لذا به مربیان پیشنهاد می‌شود در تکالیفی که از اصل مبادله دقت و سرعت برخوردار است، از شیوه تمرینی با تداخل زمینه‌ای پایین بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Contextual Interference and Indexes Difficulty on Learning of Simple and Complex tasks

نویسندگان [English]

  • Rosa Rahavi Ezabadi 1
  • zahra estiri 2
  • mahdieh rezaei 3
1 assisstant professor university of alzahra
3 yazd university
چکیده [English]

Background & Purpose: The purpose of this research was to determine the effects of contextual interference on learning simple and complex tasks with indexes difficulty.
Method: A number of 56 right handed Yazd university students with a mean age of 22 1.3years were selected through convenience sampling and were randomly assigned to four groups which differed in scheduled practice and type of task performed (simple and complex). Fitts’ task with different indexes difficulty were designed as software and appeared on a computer monitor.The aim of this task was maximum movement speed and accuracy. The subjects practiced 8 blocks of 8 trails in the acquisition phase and then practiced 1 blocks of 8 trails in the immediate retention phase. In transfer tests, they performed 1 blocks of 8 trails. The data were analyzed by mixed factor ANOVA, two way ANOVA and Kruskal-Wallis test (P Results: The results showed a significant difference between various scheduled practices and type of tasks in different phases of movement speed. Meanwhile there was no significant difference between various scheduled practices of movement accuracy.
Conclusion: These findings suggest that contextual interference effect depend on trade of speed and accuracy. The results suggested usage from low contextual interference (blocked scheduled practice) is appropriate in tasks that benefit from the principal of speed and accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Contextual interference
  • Task Complexity
  • Fitts’ task
  • Speed and accuracy trade off