تحلیل و مکان یابی فضاهای ورزشی، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: شهر گرگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری دانشگاه آراد اسلامی واحد ساری

2 ;کارشناس ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه گلستان

3 کارشناس ارشد جغرافیای برنامه ریزی روستایی دانشگاه گرگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مکان­یابی فضاهای ورزشی از طریق تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق ارزش‌گذاری لایه­ها (Index Overlay) در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در محدوده شهر گرگان می­باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعة آماری تحقیق شامل تمام مراکز ورزشی شهر گرگان می­باشد که با تشخیص ضرورت مکان­یابی صحیح واصولی مراکز ورزشی از آن نمونه­گیری انجام شد. به منظور مکان‌یابی فضاهای ورزشی جدید از پنج شاخص شعاع عملکردی، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی، فاصله از راه و فاصله از فضاهای ورزشی موجود در این زمینه استفاده شده است. پس از مشخص شدن وزن لایه­ها و شاخص­های مختلف، اولویت­بندی لایه­های مختلف اطلاعاتی با استفاده از AHP و همپوشانی لایه­ها در نرم افزار GIS مکان­های مناسب به منظور احداث فضاهای جدید مشخص گردید. نتایج نشان داد که پنج مکان جهت ایجاد فضاهای ورزشی جدید در شهر گرگان پیشنهاد شده است که دو مکان در شرق و جنوب شرق، دو مکان در غرب و جنوب غرب و یک مکان نیز در شمال شهر گرگان واقع شده­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing and locating sport spaces, using geographical information system (GIS) and analyzing hierarchal process (AHP) (case study: the city of Gorgan)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Eslami Marzankalaye 1
  • Hossian Musazadeh 2
  • Mehdi Khodadad 3
1 phd
2 msc
چکیده [English]

The present study is to achieve the goal of locating sport spaces utilizing a combination of analyzing hierarchal process (AHP) and the logic of layer valuation (Index overlay) in geographical information system GIS in the limited area of Gorgan city. Research methodology was type a descriptive - analytic. The statistical society of this research includes all of the sporting venues of Gorgan city which have been selected. in order to locating the new sport spaces 5 criterion (application radius, population accumulation, building accumulation, the distance from road and distance from present space areas) has been used in this manner. After specifying the weight of different layers and criteria and prioritizing different informational layers using AHP and finally overlapping layers in GIS software, appropriate places was specified for building new spaces. The results showed that the five places to create a new sports spaces Suggested in Gorgan that the two locations in East and South-East, Two locations in West and South West and one location in the northern city of Gorgan Are located.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport spaces
  • locating
  • GIS
  • AHP
  • the city of Gorgan