ارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخص‌های سلامت روانی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخص‌های سلامت روانی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرود بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران نوجوان شهرستان شاهرود (2032 نفر) تشکیل دادند که از بین آن‌ها 331 نفر به روش سهیمه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد کیفیت دوست ورزشی (ویس و اسمیت، 1999)، رضایت از زندگی (ای‌دی دینر، امانس و گریفین، 1985)، شادکامی (لیبومیرسکای و لیپر، 1997) و عزت‌نفس (روزنبرگ، 1965) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان‌داد کیفیت دوست ورزشی با شادکامی و رضایت از زندگی ارتباط مثبت و معناداری دارد، اما تعارض ارتباطی با شادکامی، عزت‌نفس و رضایت از زندگی ارتباط منفی و معناداری را نشان داد. نتایج تحلیل‌مسیر نشان داد کیفیت دوست ورزشی به‌طور مستقیم بر رضایت از زندگی و به‌طور غیرمستقیم بر شادکامی تأثیر مثبت دارد و تعارض ارتباطی نیز به‌طور مستقیم بر عزت-نفس و به‌طور غیرمستقیم بر رضایت از زندگی و شادکامی تأثیر منفی دارد. قسمت اثرکل نیز نشان داد که عزت‌نفس و رضایت از زندگی به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر شادکامی دارند. کلیة شاخص‌ها‌ نیز نشان از برازش مطلوب مدل دارند.
نتیجه‌گیری: پیدا کردن دوست خوب و برقرای تعامل مثبت با آن در محیط های ورزشی باعث ارتقاء سطح سلامت روانی و در نتیجه سازگاری بیشتر نوجوانان می شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود خانواده‌ها بر دوست‌گزینی و روابط فرزندان‌شان در دوره نوجوانی توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship of sport friendship quality with indicators adolescent athletes’ psycho-logical well-being of Shahrood City

نویسنده [English]

  • Mohammad Seyavashi 3
3 Assisstant professor
چکیده [English]

Background & Purpose: The purpose of the present research was to investigate the rela-tionship of sport friendship quality with indicators of adolescent athletes’ psychological well-being.
Methodology: The Participants of this study included all adolescent athletes of Shahrood city (N=2032). Among them, 331 athlete was chosen quota sampling. Questionnaires of Sport Friendship Quality (Weiss & Smith, 1999), Satisfaction with Life (Ed Diener, Em-mans & Griffin, 1985), Happiness (Lyubomirsky & Lepper, 1997) and Self-esteem (Ros-enberg, 1965) were used to collect the data.
Results: The findings indicated that sport friendship quality has a positive and significant relationship with happiness and life satisfaction, but relationship conflict showed a nega-tive and significant relationship with happiness, self-esteem and life satisfaction. The re-sults of path analysis test showed that sport friendship quality has direct and indirect ef-fect on the life satisfaction and happiness, respectively. Also, the relationship conflict had direct and negative effect on the self-esteem and indirect and negative effect on the life satisfaction and happiness. The section of total effect indicated that the largest effect on happiness was related to the self-esteem and life satisfaction, respectively. Also, the model showed a good fit to the data.
Conclusion: Finding a good friend and establishing a positive interaction with it in sports environments will increase the level of mental health and adolescents' compatibility. Therefore, it is recommended that families pay more attention to their children’s friends and their relationships during adolescence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport friendship quality
  • Life Satisfaction
  • Self-esteem
  • Happiness
  • Adolescents