بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ کوتاه خودتوصیفی بدنی در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی. دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامۀ کوتاه شدۀ خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (2010) بود. بدین منظور 421 دانشجو به طور تصادفی خوشه‌ای از سه دانشگاه استان آذربایجان شرقی انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش‌نامۀ اطلاعات دموگرافیکی و پرسشنامۀ ترجمه شدۀ فرم کوتاه خودتوصیفی بدنی که شامل 40 سؤال با 11 مؤلفه را تکمیل کردند.
نتایج با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تأییدی، آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل تحلیل شدند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی 10 مؤلفه با 39 سؤال با پیش بینی 70% واریانس نشان داد. پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 95/0 بود. همبستگی بین عامل‌ها با کل نشان داد که پرسش‌نامه از ثبات درونی قابل قبولی برخوردار است. نتایج تحلیل عمل تأییدی نشان داد که مدل به طور مناسبی تأیید شد. بنابراین نتایج نشان داد که پرسش‌نامۀ کوتاه شدۀ خودتوصیفی بدنی وسیله کارآمدی برای اندازه‌گیری خودپنداره بدنی میان دانشجویان ایرانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of short version of physical self-description questionnaire among students

نویسندگان [English]

  • Zahra Fathirezaie 1
  • Safiieh Ebrahimi 2
  • Seyed Hojjat Zamani Sani 1
1 Physical activity & sport sciences faculty, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Physical education & sport sciences faculty, university of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The general aim of this study was examination the validity and reliability of short version of physical self - description questionnaire (Marsh et al, 2010(. For this purpose, 221 students were selected by cluster random sampling from three universities in East Azarbaijan. Participation completed demographic information questionnaire and translated short version of physical self-description questionnaire, 40 items with 11 components. Data were analyzed by means of exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, Cronbach’s alpha, Pearson correlation coefficient and T test. Exploratory factor analysis showed 10 components with 39 predicted 70% of the variance. Reliability by Cronbach’s alpha was equal to 0.95. Internal consistency of whole scale and components showed that the questionnaire has accepted. Confirmatory factor analysis showed all values indicated a good fit model.
It is concluded that short version of physical self - description questionnaire is an effective tool to measuring physical self - concept components among Iranian students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: physical self-description
  • physical self-concept
  • validity
  • reliability
  • students