تاثیر بازخورد پس از کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری مهارت پرتاب از بالای شانه درکودکان پسر 12-9 ساله کم توان ذهنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز-دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این تحقیق، مقایسه تاثیر بازخورد پس از کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری مهارت پرتاب از بالای شانه درکودکان پسر کم توان دهنی شهر اهواز می باشد.
روش شناسی: جامعه آماری شامل کودکان پسر کم توان ذهنی 12-9سال می باشد. 45 نفر از این جامعه به صورت در دسترس انتخاب شدند. پس از مرحله پیش آزمون، به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس یکراهه و تحلیل واریانس مرکب با اندازه گیری روی عامل بلوک ها برای تعیین تفاوت های درون گروهی و بین گروهی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد، بین شرکت کنندگان در هر سه گروه در مرحله پیش آزمون، تفاوت معناداری مشاهده نشد(p=0.35).. همچنین نتایج در مرحلة اکتساب و یادداری بین سه گروه تفاوت معناداری (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of feedback after successful, unsuccessful attempts on learning the skill for shot put on shoulder in 9-12 years old boy with mental retardation

نویسنده [English]

  • . . 2
2 .
چکیده [English]

Background & Purpose: The purpose of this study is to make a comparison of Influence of feedback after successful unsuccessful attempts on learning the skills needed for shot put on shoulder about the retarded boys in Ahwaz city.
Methodology: The statistical data includes the retarded boys with 9-12 years old, that 45 persons of this study were chosen by a available method. After process of pretest, they were placed randomly into three groups. To make analysis of data in process of pretest, the method of one way variance and in process of attainment, analyzing of multiplex variance via measurement on factor of blocks to determine the differences between intergroup and within- the -group is used.
Results: The results show, there is no much difference between the participants of all three groups in pretest (p=0.35). also result in the acquisition and retention of a significant difference between the three groups (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feedback
  • Mentally retarded
  • Successful efforts
  • Skill shotput
  • Learning