بررسی فرضیه یادگیری وابسته به زمینه در اجرای سرویس بدمینتون با سطوح متفاوت مهارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا، گروه رفتار حرکتی

چکیده

هدف و زمینه پژوهش: یادگیری وابسته به زمینه، نوعی ویژگی تمرین است مبنی بر اینکه اگر زمینة محیطیِ هنگام اکتساب مهارت و زمان آزمون یکسان باشد منجر به اجرای بهتر آن تکلیف خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر اطلاعات زمینه بینایی در اجرای مهارت حرکتی سرویس بدمینتون و اثر مقدار تمرین در میزان وابستگی به زمینه بود.
روش‌شناسی: بدین منظور سه گروه از بازیکنان بدمینتون با سه سطح متفاوت مهارت (آموزشی، ماهر و نخبه) بصورت هدفمند و در دسترس انتخاب و دو نوع سرویس بدمینتون (سرویس بلند و کوتاه بک‌هند) را در دو شرایط محیطی (زمین معمولی و زمین بدون خطوط استاندارد بدمینتون) اجرا کردند. در هر گروه 12 نفر شرکت داشتند که تعداد 90 ضربه از هر دو نوع سرویس را در هریک از شرایط محیطی انجام دادند. جهت مقایسة دقت اجرای هر گروه در دو نوع زمین از آزمون آماریِ t همبسته استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد اجرای گروه آموزشی در دو زمین تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت اما دقت اجرای دو گروه ماهر و نخبه در زمین معمولی بطور معناداری بهتر از اجرا در زمین بدون خطوط بود.
نتیجه‌گیری : این یافته‌ها حمایتی از فرضیه یادگیری وابسته به زمینه بود و نشان داد که میزان وابستگی به اطلاعات زمینه بینایی در ورزش بدمینتون با تمرین افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of the Context-dependent learning hypothesis in badminton service in three levels of skill

چکیده [English]

Background&Purpose: Context-dependent learning is a specificity of practice that the performance is better on a task when the environmental context that is present during acquisition, then is reinstated during testing. The present study explored influence of visual context information on badminton service skill and in addition examined whether the amount of practice affects such context-dependence.
Methodology: Three groups of badminton players with three skill levels (less skill, skilled, expert) were selected randomly. They performed two types of badminton service (the high & backhand short service) in two environmental conditions (the normal court & without standard lines court). Each of the groups was 12 players (mean of age 24/33±2/51) that performed 90 services of each type of badminton service. The Paired-Samples t-test was used to compare the performance accuracy in two environmental conditions.
Results: Results showed that there was no significant difference for less skill group performance on two courts, but accuracy of performance of the expert & skilled groups in the normal court significantly was better than without lines court.
Conclusion: These findings support the Context-dependent learning hypothesis and demonstrate that this context-dependence induces with increase the practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Context-Dependent Learning
  • Visual Cues
  • Skilled Performance
  • Badminton