رابطه سرمایه اجتماعی ورزشکاران کانوپولوی تیم ملی ایران با میزان دستیابی به موفقیت ورزشی‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان

2 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان –تهران – ایران

3 تهران، دانشگاه شهید بهشتی، گروه آمار

چکیده

مقدمه و هدف: سرمایه اجتماعی، سازه‌ای است که از طریق گسترش شبکه‌های اجتماعی، اعتمادسازی و خلق هنجارها، فرد را در راستای رسیدن به اهدافش یاری می‌رساند. بالاترین هدف ورزشکاران تیم‌های ملی دستیابی به موفقیت ورزشی است، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ورزشکاران کانوپولوی تیم ملی ایران با دستیابی به‌موفقیت ورزشی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. آزمودنی‌های پژوهش حاضرکلیه ورزشکاران کانوپولوی تیم ملی ایران در سال 1393 شامل 22 نفر (8 مرد و 14 زن) می‌باشند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق‌ساخته سرمایه اجتماعی ورزشی با سه بعد اصلی اعتماد، هنجار و شبکه بود. قابلیت اعتماد پرسش‌نامه توسط تحلیل عاملی تاییدی و ضریب تتای ترتیبی (93/0) تأیید شد. برای پاسخ به سوالهای تحقیق از روش تحلیل بیزی استفاده ‌شد.
یافته‌ها: مدل برآورد تمامی مسیرهای عامل سرمایه اجتماعی، اعتماد و قابلیت‌های آن، هنجارها و شبکه‌های اجتماعی با میزان موفقیت رابطه دارند. همچنین بین سرمایه اجتماعی و هیچ یک از ابعاد آن در ورزشکاران زن و مرد کانوپولوی تیم ملی ایران تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0≥ 776/0).
نتیجه‌گیری: سرمایه اجتماعی با دستیابی به موفقیت ورزشی ارتباط دارد لذا پیشنهاد می‌شود در قالب سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، سرفصل‌های آموزشی و فرهنگی جهت ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی ورزشکاران برنامه‌ریزی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of Social Capital of Iran National Canoe Polo Team with Athletic Achievement

چکیده [English]

Purpose & background: Social capital is a structure that, through expansion of social networks, building trust, and creation of norms, assists an individual to achieve their goals. The highest goal of national team athletes is athletic achievement. Hence, the current study aims to investigate the relationship of social capital of Iran national canoe polo team with athletic achievement.
Methodology: The type of this study is descriptive-correlational. The subjects of this study are all the athletes of Iran national canoe polo team in 2014, including 22 individuals (8 men and 14 women). The research tool is a researcher-made sports social capital questionnaire with three main dimensions: trust, norms, and network. The reliability of the questionnaire was approved using Confirmatory factor analysis and sequential Theta coefficient (0.93). To answer research questions, Bayesian analysis was used.
Results: the estimated model of all the routes of social capital, trust and its features, social norms and social networks, are related with the success rate. No significant difference was observed in social capital and any of its dimensions, between the female and male athletes of Iran national canoe polo team (0.0776≥0.05).
Conclusion: Social capital is related with the athletic achievement. It is suggested that in terms of cultural policy with emphasis on Educational and cultural subheadings, Planned for upgrade the level of social capital of athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • athletic achievement
  • Canoe polo National team
  • Iran