تحلیل تأثیر جهت‌گیری راهبردی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی‌ نوآوری سازمانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: هیأت‌های ورزشی استان همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی سازمان ها و رویدادهای ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: در دو دهه اخیر، عملکرد سازمانی به یکی از موضوع‌های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل، هم در زمینه‌های تحقیقاتی و هم در زمینه‌های کاربردی به بروز نوآوری‌های بسیاری منجر شده است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط و تأثیر بین جهت‌گیری راهبردی و نوآوری سازمانی بر عملکرد کلی هیأت‌های ورزشی انجام شده است.
روش شناسی: روش تحقیق مقاله، با توجه به هدف، کاربردی، با توجه به معیار ابزار تحقیق، پیمایشی، به لحاظ زمان، مقطعی و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی از نوع دو متغیره است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان هیأت‌های ورزشی استان همدان )300(N= تشکیل دادند که 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، سه پرسش‌نامه جهت‌گیری راهبردی اسکات جی (2009)، نوآوری سازمانی جیمنز (2008) و عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (2003) بود. داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss20 و LISREL 8/8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدل از برازش خوبی برخوردار بود و تمامی مسیرها (فرضیه‌ها)، با اطمینان بالا مورد تأیید قرار گرفتند; بیشترین میزان اثر مربوط به رابطه بین نوآوری و عملکرد سازمانی کارکنان بود (54/0). جهت‌گیری راهبردی نیز تأثیر قوی بر عملکرد سازمانی داشت (52/0)، جهت‌گیری راهبردی با میزان (38/0) بر نوآوری سازمانی مؤثر بود. همچنین جهت-گیری راهبردی از طریق نوآوری با ضریب 72/0 اثر چشمگیری بر عملکرد سازمانی می‌گذارد که از مقدار اثر مستقیم آن بیشتر می-باشد و فرضیه ما را تأیید می‌کند.
نتایج: به نظر می‌رسد سازمان‌هایی که جهت‌گیری راهبردی مشخص و معینی دارند می‌توانند نقاط ضعف و قوت محیط داخلی و خارجی سازمان را بدرستی شناسایی کنند و به این ترتیب اجازه نوآوری بیشتری را به کارکنان خود بدهند و در نتیجه عملکرد سازمانی به نحو بهینه افزایش یابد و به این ترتیب جلب رضایت مراجعین را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing effect of strategic orientation on organizational performance with mediating role of organizational innovation using structural equations: A case study: Sports committees in city of hamedan, Iran

نویسندگان [English]

  • homayon abbasi 1
  • shirin zardoshtiyan 2
  • nafise fattahian 3
1 Assistant Professor of Sport Management, College of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, College of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
3 PhD student strategic management and sports events, School of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: The organizational performance has become one of the most interesting and attractive topics. This study aimed to investigate the impact of strategic orientation and organizational innovation on the organizational performance of Sports Delegations.
Methodology: The research method of this paper is the descriptive-correlation type two-variable. The studied population included all employees of the Sports Delegations (N=300), that 230 persons were selected as samples. The data collecting are: strategic orientation Scott J, Organizational innovation Jimenez, and organizational performance Hersey and Goldsmith. The collected data were analyzed using SPSS-22 and LISREL8 / 80 software.
Results: The results of analysis on the structural equation model showed all paths (hypotheses) were confirmed with high confidence. The results of analyses on the structural equation model showed that the highest impact was about the relationship between innovation and organizational performance of staffs and chiefs (0.54). The Strategic orientation also had a strong impact on organizational performance (0.52). This research showed that the strategic orientation of the (0.38) was effective on organizational innovation. strategic orientation through innovation with a coefficient of 0.72 has a significant effect on organizational performance, which is more than its direct effect, and confirms our hypothesis.
Conclusion: It seems that organizations which have a particular strategic orientation are able to precisely identify weakness and strengths of interior and exterior environment of the organization and therefore they enable the employees to show more innovation, and as a result Organizational performance improves in the optimal way and will result in customer satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Orientation
  • Organizational Performance
  • Organizational Innovation