عوامل مؤثر بر امنیت استادیوم‌های فوتبال ایران: ساخت ابزار و بررسی اعتبار و پایایی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشگاه گیلان

چکیده

مقدمه و هدف: شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت اماکن و تأسیسات ورزشی امکان برنامه‌ریزی مؤثر جهت پوشش نقاط ضعف و بهبود وضعیت موجود را فراهم خواهد کرد. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت استادیوم‌های فوتبال ایران و طراحی پرسشنامه مناسب در این حوزه بود.
روش‌شناسی: در بخش کیفی پژوهش عوامل مؤثر بر امنیّت این استادیوم‌ها با استفاده از مطالعه اسناد علمی و نیز انجام دوازده مصاحبه نیمه ‌ساختار یافته با خبرگان شناسایی و پرسشنامه‌ای‌ 98 گویه‌ای‌ طراحی شد که در بخش کمی پژوهش 144 شرکت‌کننده (افسران پلیس، سازماندهندگان فوتبال، مدیران استادبوم و اساتید دانشگاه) به آن پاسخ دادند. پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، پرسشنامه نهایی با 83 گویه در قالب چهار عامل اصلی و 12 عامل فرعی مؤثر بر امنیت استادیوم های فوتبال ساخته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد شاخص‌های برازش الگوی پژوهش در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم بسیار مناسب بوده و بر اساس الگوی تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم، زیرساختار (05/0=p و 69/14=t) حفاظت فیزیکی (05/0=p و 45/13=t)، پرسنل و کارکنان (05/0=p و 05/13=t) و مدیریت و برنامه ریزی مسابقه (05/0=p و 29/12=t) چهار عامل اصلی مؤثر بر امنیت استادیوم‌های فوتبال هستند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی روایی واگرای پرسشنامه و همچنین، با انجام تحلیل عاملی تأییدی روایی همگرا و تشخیصی و نیز پایایی سازه‌ها محاسبه و تأیید شدند.
بحث و نتیجه گیری: پرسشنامه طراحی شده در این پژوهش روایی و پایایی مناسبی داشته و می‌توان با تعدیل آن، در پژوهش‌های آتی‌ حوزه امنیت اماکن و به خصوص استادیوم‌های فوتبال استفاده کرد . همچنین، عامل‌ها و گویه‌های ارائه شده در پرسشنامه می‌تواند به سازمان دهندگان مسابقات فوتبال و نیز مدیران اماکن و مجموعه‌های ورزشی کمک نماید تا اقدامات امنیّتی مناسبی را جهت پیشگیری از تهدیدات و فراهم آوردن محیطی امن و ایمن برای افراد حاضر در استادیوم‌‌ها تدارک ببینند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting security of the Iranian football stadiums: Developing an instrument and its validity and reliability check

نویسنده [English]

  • Rasoul Faraji 1
1 Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Background & Purpose: This study aimed to identify factors affecting on the security of the Iranian football stadiums and develop an appropriate questionnaire in this context.
Methodology: In the qualitative phase of the study, critical factors affecting on the security of the stadiums were identified and a 98-items questionnaire was emerged. In the quantitative phase, 144 participants (police officers, football organizers, stadium managers and university professors) answered the questionnaire. After exploratory (EFA) and confirmatory (CFA) factor analysis, final questionnaire formed by 83 items in format of four main and 12 secondary factors affecting the security of the Iranian football stadiums.
Results: The results demonstrated that fit indices of the research model in the first and second-order CFA are convenient and based on second-order CFA results, infrastructure (t=14.69, p=0.05), physical protection (t=13.45, p=0.05), personnel and staff (t=13.05, p=0.05) and game planning and management (t=12.29, p=0.05) are four critical factors affecting the security of the football stadiums. Based on the EFA, the divergent validity of the questionnaire verified.
Discussion: Designed questionnaire in this study has appropriate validity and reliability and it can be used after adjustment in the future researches in the area of the security of the sport facilities and particularly football stadiums. Furthermore, factors and items presented in the questionnaire can assist football organizers and also sport facility managers to employ proper security measures to prevent threats and provide safe and secure environment for audiences at the stadiums.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stadium
  • security
  • instrument
  • validity
  • reliability