بررسی موانع مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزش در معلولین استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 آموزش پرورش

چکیده

فعالیت بدنی می تواند امید به زندگی را در معلولان افزایش دهد و باعث شادابی، ارتباط با دیگران، مشارکت در کارهای جمعی و جلوگیری از گوشه گیری و کسالت شود. هدف این پژوهش بررسی موانع مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزش در معلولین استان کرمانشاه بود
روش کار: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلولان استان کرمانشاه و نمونه پژوهش 379 نفر از این جامعه بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته (موانع مشارکت در فعالیت های بدنی برای افراد معلول ) بود. که روایی صوری و محتوایی(91/0= CVI ) آن به تایید پنج نفر از استادن استادان گروه مدیریت ورزشی رسید. برای بررسی پایایی پرسش نامه در مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از افراد نمونه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای موانع فردی، ساختاری، فنی، اساسی و فرهنگی- اجتماعی بین 83/0 تا 93/0 به دست آمد. با توجه به این که ضرایب آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار استاندارد (70/0) بود؛ بنابراین، پرسش‌نامه از پایایی درونی خوبی برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده‌های با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 23 و LISREL نسخه 80/8 انجام شد.
یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی پنج عامل موانع فردی، ساختاری، فنی، اساسی، اجتماعی- فرهنگی گردید، یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که در بین این عوامل موانع فردی به عنوان مهمترین عامل(81/0x2 **58/11 T= )و موانع اجتماعی- فرهنگی به عنوان کم اهمیت ترین عامل(30/0x2 ****95/4T= ) در بین موانع را به خود اختصاص دادند.
نتیجه گیری: معلولان استان کرمانشاه بیشتر موانع را در ارتباط با موانع فردی می دانند. رویکرد حمایتی از معلولان در مشارکت آنان در فعالیت های بدنی باید همه جانبه باشد و فقط در ساختارهای فیزیکی و ارگونومیک خلاصه نشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Obstacles of Participation in Physical Activities and Exercise among the Disabled of Kermanshah Province

نویسنده [English]

  • Aynolah nadri 1
1 Shahrood university of Technologhy
چکیده [English]

Physical activities can increase life expectancy and cause happiness, relationship with others, participation in collective activities, and prevent isolation and boredom. The aim of the present study is to investigate obstacles of participation in physical activities and exercise among the disabled of Kermanshah Province.
Method: the population of the present study included all the disabled in Kermanshah Province. Among the population, 379 participants were selected using multistage stratified random sampling method. The research instrument is a researcher-made questionnaire (the questionnaire of obstacles of participation in physical activities for the disabled). The formal and content validity of the questionnaire was confirmed by five professors of the Department of Sport Management (CVI=0.91). to investigate the reliability of the questionnaire, a pilot study was conducted on 30 participants and the Cronbach’s alpha coefficients was obtained for personal, structural, technical, basic, and sociocultural obstacles as 0.83 to 0.93. Regarding the fact that Cronbach’s alpha coefficients are bigger than the standard value as 0.70.
Findings: results obtained from exploratory factor analysis results in identification of five personal, structural, technical, basic, and sociocultural obstacles. Findings also indicated that among these five factors, personal obstacle was considered as the most important (T=11.58** x2=0.81) and sociocultural obstacles as the least significant factor (T=4.95 **** x2=0.30) among the obstacles.
Conclusion: the disabled in Kermanshah Province considered most obstacles in relation with personal obstacles. Supportive approaches for the disabled should be comprehensive in their participation in physical activities, and they should not be limited to physical and ergonomic structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical activities
  • obstacles of participation
  • disabled in Kermanshah Province