اثر کانون توجه دستورالعمل آموزشی و پیچیدگی مهارت بر اجرا و یادگیری ضربه بیلیارد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

چکیده

مقدمه و هدف: اثر کانون توجه بر اجرا و یادگیری به ویژگی‌های تکلیف بستگی دارد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر کانون توجه و پیچیدگی مهارت بر اجرا و یادگیری ضربه بیلیارد انجام شد.
روش شناسی: شرکت کننده‌ها 48 دختر دانشجوی داوطلب در دامنه سنی 23-19 سال بودند که به طور تصادفی در دو گروه مهارت ساده و پیچیده جایگزین و هر گروه بر اساس پیش آزمون در دو زیر گروه کانون توجه درونی و بیرونی همسان‌سازی شدند. پس از 8 جلسه تمرین، آزمون‌های اکتساب، یادداری (بعد از 2 و 10 روز) و انتقال انجام شد. دقت ضربات بر اساس فاصله برخورد توپ از گودال امتیازگذاری شد.
یافته ها: نتایج آزمون فریدمن، اکتساب و یادداری کوتاه مدت معنی داری را برای تمام گروه‌ها، یادداری تاخیری معنی-داری را برای مهارت پیچیده و انتقال معنی داری را برای گروه توجه درونی تکلیف پیچیده نشان داد (05/0p نتیجه گیری: نتایج این تحقیق اثر متقابل توجه و پیچیدگی مهارت بر اجرا و یادگیری حرکتی را مورد تردید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of on Instruction Focus of Attention and Skill Complexity on Performance and Learning of Billiard Shot

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Shojaei 1
  • Mahdieh Gharehlar 2
  • Hasan Mohammad Zadeh 3
1 Faculty of Physical Education, Alzahra University
چکیده [English]

Background and purpose: The effect of focus of attention on performance and learning is dependent on task characteristics. Thus, the purpose of the present study was to investigate the effects of focus of attention and skill complexity on performance and learning of billiard shot.
Methodology: Participants were 48 volunteer female students in age range 19-23 yr. who were assigned randomly into simple and complex skill groups and each group were matched to internal and external focus subgroups based on pretest. After 8 practice sessions, acquisition, retention (after 2 and 10 days), and transfer tests were performed. Shots accuracy was scored based on distance of ball contact from pocket.
Results: The results of Friedman test were indicated significant acquisition and short-term retention for all groups, significant delayed retention for complex skill, and significant transfer for internal focus complex task group (p Conclusion: The results of the present study doubted and questioned the interaction of attention and complexity on motor performance and learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attentional instruction
  • complexity
  • discrete skill
  • motor learning