نقش برنامه ورزشی نود در پیامد های اخلاقی جامعه با تأکید بر مؤلفه احترام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیم نور

2 کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این تحقیق بررسی نقش برنامه ورزشی نود در پیامدهای اخلاقی جامعه با تأکید بر مؤلفه احترام از دیدگاه پاسخ دهندگان ورزشی بود.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرنگاران ورزشی، داوران لیگ برتر، مدیران لیگ برتر، کارشناسان مدیریت ورزشی(با درجه دکترا)، کاپیتانان لیگ برتر فوتبال وتماشاگران فوتبال در فصل91-92 بود که 190 نمونه با روش غیرتصادفی و به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته‌ای استفاده گردید. مؤلفه‌های پرسشنامه بر اساس محور‌های بازی منصفانه در کمیته بین‌المللی بازی منصفانه تعیین شد. روایی صوری و محتوایی آن به تأیید جمعی از خبرگان رسید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (93/0) مورد تأیید قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد میانگین دیدگاه گروه‌های پاسخ‌دهنده در خصوص پیامد اخلاقی مبتنی بر احترام برنامه نود بالاتر از سطح متوسط بود. در میان گروه‌ها در خصوص احترام به مربی، تماشاگر، خبرنگار، قوانین و رفتار محترمانه اختلاف معنی داری وجود نداشت اما در احترام به داور و مدیر اختلاف معنی دار بود. این اختلاف در احترام به داور بین داوران و تماشاگران و در احترام به مدیر بین مدیران و خبرنگاران با تماشاگران نشان داده شد.
نتیجه گیری: تماشاگران نسبت به سایر گروه‌ها نقش مثبت‌تری برای پیامدهای اخلاقی مبتنی بر احترام برنامه نود قایل بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of sport T.V program(90) on ethical results on society with emphasis on respect component

نویسندگان [English]

  • Hamid Ghasemi 1
  • Mehrzad Ershadifar 2
1 Payame Noor University
2 Msc
چکیده [English]

Background & Purpose: The purposive of this research was study about the role of sport TV program (90) in ethical results on society.
Methodology: The methodology in strategy was survey and in aim was applicable. Population included: sports Journalists, referees in super league, managers in super league, PhD sport managements (experts), captain players in super league and usual audiences. The samples selected nonrandom and purposive way. The samples were 190 people. The data gathering instrument was research maker questionnaire with improved face and content validity by experts. Instrument reliability calculate by Cronbach alpha (Cronbach=0.93). Components of questionnaire were on fair play in international fair play committee. Thus researcher insured about validity and reliability of instrument for data gathering.
Results: Findings showed the mean of answers was upper than average for ethical respect behavior outcome of 90 TV programe. There weren't significant difference between answers of different groups in respect behavior on coaches, audiences, rules, journalists and respect ethical behaviors. But there were significant difference on respect behavior on referees and managers between different groups.
Conclusion: The audiences had better point of view about the outcome of sport TV program(90) in compare of other groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Media"
  • "professional ethic"
  • " 90 sport TV program"
  • "Football"
  • "Respect"