اثر پنج عامل بزرگ شخصیت بر انگیزۀ مشارکت ورزشی در دانشجویان دانشگاه شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی جهرم

2 استادیار دانشگاه شیراز

3 استادیار دانشگاه کاشان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مطالعه اثر پنج عامل بزرگ شخصیت بر انگیزۀ مشارکت ورزشی، در دانشجویان دانشگاه شیرازبود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بودکه 377 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بمنظور گرد آوری داده های تحقیق از پرسشنامه های پنج عامل بزرگ شخصیت نئو (1994) در قالب 46 گویه؛ وانگیزه مشارکت در ورزش لانسدال و همکاران (2008) در قالب 36 گویه؛ استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری، ابزارهای تحقیق از پایایی و روایی تشخیصی قابل قبولی برخوردار بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری ونرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون مدل تحقیق نشان داد که اثر پنج عامل بزرگ شخصیت شامل برونگرایی(29/0=β، 50/7=t)؛ گشودگی در تجربه(16/0=β، 04/5=t)؛ روانژندی(33/0=β، 76/2=t)؛ توافق پذیری(42/0=β، 56/8=t)؛ و وظیفه مداری(26/0=β، 70/3=t) بر انگیزه مشارکت در ورزش دانشجویان، اثری معنی دار و مثبت است. همچنین نتایج نشان داد که پنج عامل بزرگ شخصیت در مجموع 87 درصد از تغییرات متغیر انگیزه مشارکت در ورزش را تبیین می کنند. با توجه به اثر ویژگی های شخصیتی بر انگیزه مشارکت ورزشی می توان گفت که توجه به ویژگیهای شخصیتی دانشجویان در فرآیند برنامه ریزی ورزشی می تواند مشارکت در ورزش دانشجویان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of big five personality traits on Motivation to participate in sport among students of Shiraz University

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the effects of big five personality traits on Motivation to participate in sport among students of Shiraz University. Statistical Society of the study was students of Shiraz University and sample population is 377 students. For this purpose, Five Factor Inventory Questionnaire (Neo, 1994) and Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ; Lonsdale, Hodge, & Rose, 2008) was used. Based on the result of structural equation modeling, research instruments had the acceptable reliability and Diagnostic Validity. For data analysis and identification the effect of research variables, Structural equation modeling used to Smart PLS Software was used. Findings showed, the effect of big five personality traits includes extraversion (t=7/50, β=0/29),openness to experience (t=5/04, β=0/16), neuroticism (t=2/76, β=0/33), agreeableness (t=8/56, β=0/42), and conscientiousness (t=3/70, β=0/26) was significant and positive effect on Motivation to participate in sport among students of Shiraz University. also result showed that big five model of personality in sum explain %87 of variation of Motivation to participate in sport. According to the effect of personality traits on Motivation to participate in sport, It can be said that attention to personality traits in process of sport programming can increase participation in sport of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • motivation
  • participate in sport
  • Student
  • Shiraz University