مقایسة سیر تکاملی تمرین ووشو کاران سطوح مختلف رقابتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اصفهان

2 هیئت علمی

10.22080/jsmb.2020.11215.2504

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش‌ها در مورد فراگیری مهارت ورزشی، نقش حیاتی تمرین را در حرفه‌ای‌شدن پررنگ کرده‌است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاریخچةتمرینی ووشو کاران سطوح مختلف رقابتی بوده‌است.
روش‌شناسی: در این تحقیق 50 مدال‌آور ووشو (30مدال‌آور در سطح کشوری و 20 مدال‌آور در سطح استانی) به صورت دردسترس و هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه پیشینه تکامل ورزشی ورزشکاران هوپ‌وود (2013)، سن شروع و میزان تمرینات ووشو، تمرینات سایر ورزشها، تمرینات آمادگی جسمانی و آمادگی ذهنی و روانی ووشوکاران و میزان حمایت اجتماعی ثبت شد. داده‌های بدست آمده با آزمون تی مستقل، آزمون کوواریانس و ضریب فی تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه نشان داد که تنها تفاوت مدال‌آوران استانی و کشوری در میزان تمرین سنجیده، میزان بازی سنجیده، تمرین بدنسازی و تمرین مهارتهای روانی از سن 16 سال به بالا بوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این تحقیق به نظر می‌رسد که لازم نیست در سنین کودکی به بازی و تمرین سنجیده ورزش-هایی (ورزش ووشو) که در آنها اوج عملکرد ورزشی دیر است پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of evolutionary process of practice in Wushu athletes at Various Levels of Competition

چکیده [English]

Introduction and goal: researchs about learning sports skills, play a vital role in professional practice has highlighted. The goal of current research is to compare history of expertise exercise practices between national and provincial wushu medalists.
Methodology: To this end, 50 wushu medalists (30 medalists at the country level and 20 medalists at the provincial level) were selected using available and purposive sampling methods. The age of beginning and the amount of wushu exercises, other sports exercises, physical fitness exercises and mental and psychological fitness exercises of wushu practitioners and the amount of social support were recorded using the Hopwood (2013) developmental history of athletes questionnaire. The obtained data were analyzed using independent t-test, ANCOVA, and the phi coefficient.
Results: The findings of this study showed that the only difference was observed between the provincial and national medalists in terms of the amount of using wushu private training programs, bodybuilding and mental skills private training programs has been the age of 16 years.
Conclusion: The results of this study showed that it is not necessary at an early age to do play and deliberate practice in sports that peak performance is late.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Expertise"
  • "Developmental Model Of Sport Participation"
  • "Intentional exercise"
  • "Wushu"