تدوین مدل سیستم مدیریت سایبرنتیک، سلامت سازمانی و یادگیری در فدراسیون‌های ورزشی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشگاه ازاد سلامی واحد شهرری

3 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

10.22080/jsmb.2018.8637.2181

چکیده

امروزه سازمان‌ها برای موفقیت خود ناگزیر به پیاده‌سازی اصول ساختاری منسجم و توسعه سلامت و دانش می‌باشند. ازاین‌رو پژوهش حاضر باهدف بررسی تدوین مدل سیستم مدیریت سایبرنتیک، سلامت سازمانی و یادگیری در فدراسیون‌های ورزشی ایران تدوین گردیده است. روش تحقیق همبستگی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه پژوهش کلیه کارکنان فدراسیون‌های ورزشی ایران می‌باشند. روش نمونه‌گیری در این تحقیق با توجه به حجم جامعه طبقه‌ای تصادفی انتخاب گردید (234 N=). بر این اساس 15 فدراسیون به‌طور تصادفی انتخاب گردید. در ادامه با توجه به ابزار تحقیق از روش نمونه‌گیری کل شمار برای یافتن حجم نمونه در فدراسیون‌های مذبور استفاده گردید که 192 پرسشنامه درنهایت دریافت گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ مدیریت ‌سایبرنتیک(89/0α =) و فرایند و فرهنگ یادگیری قربانی زاده ‌(1389) (92/0α =) و پرسشنامه سلامت سازمانی ‌لایدن ‌و‌ کلینگل (91/0α =) استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدیریت سایبرنتیک دارای اثر مستقیم بر سلامت سازمانی و فرایند یادگیری و اثر غیر مستقیم بر فرهنگ سازمانی دارد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده لزوم توجه ویژه به اخلاقیات، توسعه و آموزش ‌فناوری‌های‌ نوین، ایجاد جریان اطلاعات و رهبری ‌راهگشا در جهت ارتقاء‌ بهره‌وری مضاعف سازمان‌های ورزشی امری ‌مهم در رسیدن به اهداف و استراتژی‌های سازمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Structural Model of Cybernetic Management System, Organizational Health and Learning in Iran Sport Federations

چکیده [English]

Nowadays, the organizations have to apply coherent structural principles and to promote health and knowledge to achieve success. So, the purpose of the present study was to develop a structural model of CM, organizational health and learning in Iran sport federations. The present study was a field research using correlation test. The population was all the Iranian sport federations’ staff. They were selected in a stratified random manner according to the population size (N=234). Thus 15 federations were selected randomly. Krejcie and Morgan sampling methods were used to find the sample size of mentioned federations and 192 questionnaires remained eventually. Cybernetic Management (α= 0/89) and learning questionnaire was used which developed by Qorbanizadeh (2010) (α= 0/92), also Organizational Health questionnaire (OHI) which developed by Lynden and Klingele either (α= 0/91). The results showed that Cybernetic Management has direct effect on organizational health and organizational learning process and has indirect effect on organizational learning culture. According to these results it is crucial to pay special attention to ethic, and to develop & train modern technologies, and to create an information flow and effective leadership to enhance the efficiency of sport organizations in order to achieve organization’s goals and strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance recognition
  • information transfer
  • learning stafs
  • Cybernetic Management