تعیین روایی عاملی و پایایی نسخة فارسی مقیاس هدف پیشرفت ورزش‏های نوجوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه سمنان

10.22080/jsmb.2020.8135.2114

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی مقیاس هدف پیشرفت ورزش ‏های نوجوانان بود.
روش‏ شناسی: 262 کودک و نوجوان 9 تا 14 ساله در رشته‏های مختلف ورزشی بطور تصادفی انتخاب شده و نسخۀ فارسی مقیاس هدف پیشرفت ورزش‏ های نوجوانان را تکمیل کردند. ابتداً با استفاده از روش ترجمه باز ترجمه، روایی صوری و صحت ترجمة نسخة فارسی پرسش‏نامه تأیید شد. سپس جهت تعیین روایی سازة پرسش‏نامه از تحلیل عامل‎تأییدی، برای تعیین همسانی ‏درونی از ضریب آلفای کرونباخ و برای پایایی زمانی سؤالات از همبستگی درون طبقه‏ای استفاده شد.
یافته‎ها: مدل مقیاس هدف پیشرفت ورزش ‏های‏ نوجوانان از برازش مطلوبی برخوردار بود و یافته ‏ها از ساختار دو عاملی (تکلیف‏ گرایی و خودگرایی) و 12 سؤالی مقیاس حمایت نمود. همسانی درونی کل مقیاس و خرده‏ مقیاس ‏های تکلیف‏ گرایی و خودگرایی به ترتیب 81/0، 79/0 و 77/0 صدم بود و پایایی زمانی کل مقیاس و خرده ‏مقیاس‏ های تکلیف‏ گرایی و خودگرایی به ترتیب 75/0، 65 /0و 70/ 0 صدم بدست آمد.
نتیجه ‏گیری: بنابراین از نسخة فارسی مقیاس هدف پیشرفت ورزش‏ های نوجوانان می‏توان به عنوان ابزاری روا و پایا جهت ارزیابی هدف پیشرفت نوجوانان 9 تا 14 ساله در محیط ‏های ورزشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Factorial validity and reliability of Persian Version of the Achievement Goal Scale for Youth Sports

چکیده [English]

Background&Purpose: The purpose of this study was to determining validity and reliability of the Persian version of AGSYS.
Methodology: 262 children in between the ages of 9 and 14 years in different sport fields were chosen by random sampling and completed the Persian version of the AGSYS. First, with use of translation-back translation methods, face validity and translate accuracy of Persian version of questionnaire was confirmed. Confirmatory factor analysis was used for validation of structure of questionnaire, Cronbach alpha coefficient was used for internal consistency of questionnaire, and intra-class correlation coefficient was used to study temporal reliability of items.
Results: The Persian version of the AGSYS has appropriate fit index and the results supported 2-factor (Task and Ego Orientation) and 12 - item structure of the initial of scale. Internal consistency for whole of scale and subscales Task and Ego Orientation were equal to 0.81, 0.79 and 0.77 respectively and temporal reliability for whole of scale and subscales were equal to 0.75, 0.65 and 0.70.
Conclusion: Therefore The Persian version of AGSYS can be characterized as a valid and reliable tool to evaluate the Achievement Goal of children in between the ages of 9 and 14 years in sport situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Task Orientation
  • Ego Orientation
  • Factorial Validity
  • Internal consistency
  • Temporal reliability