بررسی اثر عوامل کلان بر فساد در فوتبال ایران از طریق میانجی‌های فردی و مدیریتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

10.22080/jsmb.2018.10556.2421

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثر عوامل کلان و محیطی بر فساد در فوتبال از طریق میانجی‌های فردی و مدیریتی و ارائه راهکارهایی برای اصلاح یا توقف فساد بود.
روش شناسی: این تحقیق به صورت آمیخته انجام شد و جامعه آماری را کارشناسان، داوران، مربیان، بازیکنان و مدیران فوتبال ایران تشکیل دادند که تعداد 130 نفر به صورت هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که توسط نخبگان و بعد از اعمال نظرات آنان توسط تکنیک دلفی تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار های 19Spss و Smart PLS بهره گرفته شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که عوامل کلان (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی) با واسطه عوامل مدیریتی یا فردی و یا به واسطه هر دو عامل بر فساد تاثیرگذار هستند.
بحث و نتیجه گیری: در جمع‌بندی این پژوهش باید گفت که براساس مدل تاییده شده در پژوهش فساد در فوتبال ناشی از علل مختلفی است اما نهایتا توسط مولفه های فردی صورت می‌گیرد و عوامل مدیریتی در بحث فساد در واقع جنبه انتخابی و تصمیم-گیری مربوط به رفتار فساد را شامل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the effect of macro factors on corruption in Iran’s football via individual management conciliators

نویسندگان [English]

  • hakimeh afrouzeh 1
  • shahram shafiee 2
1 university of guilan
2 university of guilan
چکیده [English]

Objective: The aim of this article is to survey the effect of macro and environmental factors on corruption in Iran’s football through individual and management conciliators and to offer resolutions for correction or stop of corruption.
Methodology: This research was performed to Mixed method research. The population of referees, coaches, players, managers and experts formed the Iranian football that 130 persons were selected purposeful and available as a sample. Implement of the article was the questionnaire that is made by the researcher and the experts familiar with the subject of corruption and pathology formed the population of this research. After the exertion of views of the both groups on the questionnaire, in the second phase the questionnaire was adjusted and completed using Dolfa technique. The SPSS19 and SmartPLS analysis of descriptive statistics data was used in order to constrict the justifying ability and stability of compound.
Result: The results showed that macro factors economic, social, political, cultural and international by the mediation of management or individual factors or by virtue of both factors affect corruption.
Discussion: In conclusion, we should say that according to the approved model in research of the corruption in football is due to the various causes, but ultimately It is cause by individual component and in fact administrative factors into corruption are involved in selected aspects and decisions making related to behavior of corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Iran’s football
  • Macro Factor