بررسی میزان رضایتمندی گردشگران ساحلی از کیفیت خدمات تفریحی – ورزشی در نوار ساحلی دریای مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

10.22080/jsmb.2020.9179.2244

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان رضایتمندی گردشگران ساحلی از کیفیت خدمات تفریحی- ورزشی در نوار ساحلی دریای مازندران می باشد.
روش شناسی: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع زمینه یابی بود که در نحوه جمع‌آوری اطلاعات آن از روش میدانی استفاده شد. جامعه آماری مورد نظر را کلیه گردشگران محدوده ساحلی دریای خزر در استان مازندران تشکیل می دادند که تعداد نمونه بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و همکاران حداقل (384n=) تعیین گردید که این تعداد با استفاده از نموته گیری خوشه ای- تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پایایی درونی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان 84/0 محاسبه و تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های تحقیق نیز از آزمون پارامتریک t تک نمونه و آزمون ناپارامتریک توزیع دو جمله ای در سطح معناداری 05/0p≤ استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون پارامتریک t تک نمونه برای متغیرهای کیفیت خدمات رفاهی (52/9-t=)، کیفیت خدمات تفریحی(36/8-t=) و کیفیت خدمات بهداشتی-درمانی(83/10-t=) همگی در سطح معنی داری 05/0p≤ و نتایج آزمون ناپارامتریک توزیع دو جمله ای برای متغیرهای کیفیت خدمات ورزشی، کیفیت خدمات امنیتی و کیفیت خدمات نیروهای انسانی متخصص و آموزش دیده همگی در سطح معنی داری 05/0p≤ نشان می دهد که گردشگران نوار ساحلی دریای مازندران، کیفیت خدمات ارائه شده در تمامی مولفه های مذکور را در سطح پایین تر از متوسط ارزیابی نموده و از وضعیت موجود اظهار نارضایتی داشته اند.
بحث و نتیجه گیری: کمبود در کمیت و کیفیت خدمات رسانی به گردشگران ساحلی، موجب کاهش مراجعات گردشگران به اینگونه فضاها خواهد شد. بنابراین ایجاد امکانات و تسهیلات متنوع در سواحل با هدف بهبود کیفیت خدمات می تواند منجر به بهبود زیر ساخت های شهری و در نهایت سبب ارتقاء سطح رضایتمندی گردشگران گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring Coastal Tourist Satisfaction Level Using Recreation-Sport Service Quality Parameters in the Caspian Sea Shoreline

چکیده [English]

Objective: the purpose of present research was to measure coastal tourist satisfaction level using recreation-sport service quality parameters in the Caspian Sea shoreline.
Methodology: It is a descriptive survey done as a field study. The research population included the tourists in the coastal zone of Mazandaran province. The sample was estimated about 384 tourists based on Morgan table. The sampling was cluster random one. The instrument was a structured questionnaire and internal reliability was 0.84 calculated by Cronbach's α coefficient. To analyze data and test the hypotheses, the one sample t-test and binominal test were used at the significance level of under 0.05.
Results: The results of one sample t-test showed that the welfare service quality (t= -9.52), the recreation service quality (t= -8.36), and hygiene service quality (t = - 10.83) were evaluated lower than moderate level and the tourists were not satisfied with them. Moreover, the results of binominal test showed that the sport service quality, safety service quality, and human force quality service were lower than moderate level.
Discussion: The shortage in quantity and quality of service quality towards coastal tourists leads to decrease the number of tourists. Therefore, building the various coastal facilities to leverage the service quality can cause to promote the civil infrastructures and finally the coastal tourist satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • service quality
  • satisfaction
  • Shoreline
  • Tourist