ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با سبک های مدیریت حل تعارض دبیران تربیت بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی (راهبردی) دانشگاه مازندران

2 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 استاد یار مدیریت ورزشی دانشگاه گنبد کاووس

4 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشکاه تهران

5 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شیراز

10.22080/jsmb.2020.8872.2210

چکیده

وجود تعارض در سازمان‌های امروزی امری شایع است که نیازمند برخورداری از مهارت انسانی بهینه جهت مدیریت کارای تعارض می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی دبیران تربیت‌بدنی و سبک‌های مدیریت حل تعارض می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیت‌‌‌‌بدنی منطقه سه شیراز می‌باشد (225N=) که از بین آنها تعداد 138 n=نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند . ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه ویژگی‌های فردی و پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی نئو (1992) و پرسشنامه مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون (1987) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده‌ها (K-S)، (05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Character, Conflict Management, Extraversion, Physical Education Teacher, Solution-oriented

نویسندگان [English]

  • javad mamashli 1
  • . . 2
  • hamidreza ghezelsofloo 3
  • ebrahim alidost ghahfaroghi 4
  • farzad mahkoei 5
2 .
چکیده [English]

Conflict is common phonemium in today`s organizations that require optimum of human skills for efficient management of conflict. The main purpose of this study was relationship between physical education teachers personality traites and conflict management styles. The statistical population consisted all Shiraz P.E teachers (N=225) that n=138 P.E teachers were selected randomly. The demographic characteristics, Neo (1992) personality traits questionnaire and Putnam and Wilson (1987) conflict management questionnaire were used. After concieved about data normality (K-S) (P>0.05, Z=0.0872). To analyze the data, descriptive statistics, Pearson's correlation and regression analysis were used. The results showed that there was direct and significant relation between openness and resolving conflict styles (r= 0.49, sig=0.003). Also there was a significant relationship between neuroticism and avoidance style (r= 0.36 , sig= 0.042) and negative correlation was observed with resolving conflict style (r= - 0.32 , sig= 0.002). But Extroversion had no meaningful relation with any of conflict management styles (p> 0.05). The results of regression test showed that P.E teachers personality traits have significant and direct impact on the conflict management styles (R= 0.47, sig= 0.001). Therefore, this study recommends that considering to difference in personality characteristics of P.E teachers and their familiarity with the conflict management styles had a significant role in creating a favorable learning environment that is free from any destructive conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character
  • Conflict Management
  • Extraversion
  • Physical Education Teacher
  • Solution-oriented