تعیین ارتباط بازاریابی داخلی با کیفیت خدمات در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ساری

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه مازندران

10.22080/jsmb.2020.7907.2079

چکیده

مقدمه و هدف: مفهوم بازاریابی درونی یک رویکرد نسبتا تازه ای است که توسط محققان مورد تحقیق قرار می گیرد و سازمان ها خود را با آن مطابقت می دهند تا کیفیت محصولات و خدمات خود را افزایش دهند و عملکرد بهتری داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر آزمون تأثیر بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات ارائه شده در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان بود.

روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع همبستگی و از حیث هدف، کاربردی بود که با رویکردی کمی انجام شد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان بودند ( 110 نفر). از آنجا که تعداد کارکنان محدود می باشد، جامعه برابر نمونه در نظر گرفته شد. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه سرو کوال توسط پاراسورامان و همکاران (1985) و پرسشنامه بازاریابی درونی برگرفته از مطالعه مونی و فورمن (1995)استفاده شد. سطح معنی داری برای آزمون ها (05/0p≤) در نظر گرفته شد.

نتایج:نتایج آزمون مدل مفهومی تحقیق نشان داد که بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان تأثیر دارد(05/0p≤). مدیران بایستی از کارکنان در تدوین چشم انداز یاری بگیرند و چشم اندازی را ترسیم کنند که در خور سازمان و مورد توافق اکثریت باشد. همچنین با توسعه آموزش و مهارت کارکنان و سیستم پاداش دهی مبتنی بر شایستگی، کارکنان را در جهت بهبود عملکردشان حمایت نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between internal marketing and service quality in sport and youth organization in Golestan province

چکیده [English]

Background and Purpose: The concept of Internal Marketing (IM) is a relatively new approach that has been investigated by researchers and adopted by companies in order to enhance the quality of their products and services and to achieve a better performance. The aim of this study was the relationship between internal marketing and service quality in sport and youth organization in Golestan province.
Methodology: This study was correlational and was applied quantitative approaches. The population of the study were all experts of the sport and youth organization in Golestan province (n=110). Since the number of staff is limited, the sample was considered equal. Two questionnaires include Servqual (Parasuraman et al , 1985) and internal marketing ( Mooney and Forman,1995) was used.
Results: The significance level for all tests were considered p≤0.05. Test results showed that the concept of internal marketing has positive relationship with the quality of service in sport and youth organization in Golestan province p≤0.05. Managers should help employees develop their vision and laid out a vision that is worthy of organization and consensus. As well as development of training and staff skills and competency-based reward system, personnel support to improve performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of service
  • internal marketing
  • Servqual
  • sport marketing