اثر تمرین قبل از خواب شبانه بر تحکیم مؤلفه‌های "دقت" و "زمان‌بندی" مهارت حرکتی ظریف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی

2 استادیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 دانشجوی دکتری کنترل حرکتی دانشگاه تهران

10.22080/jsmb.2020.8925.2219

چکیده

هدف و زمینه پژوهش: عوامل مختلفی در فرآیند شکل‌گیری حافظه رویه‌ای حائز اهمیت می‌باشند که از آن جمله می‌‌توان به مقدار تمرین و فرآیند تحکیم (ارتقاء و تثبیت) اشاره کرد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سه جلسه تمرین در مقایسه با یک جلسه تمرین قبل از خواب شبانه، بر ارتقاء مؤلفه‌های دقت و زمان‌بندی پاسخ در مهارت حرکتی متوالی زمان‌بندی شده و تثبیت آن مولفه ها در روز بعد بود.
روش شناسی: این مطالعه نیمه تجربی و در آن از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون در دو شرایط تمرینی، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در دامنه سنی 25-19 سال بود. سپس 32 دانشجوی راست دست باکیفیت خواب مطلوب انتخاب و بر اساس آزمون‌های مهارت حرکتی ظریف دست و انگشتان پردو و زمان‌سنج واکنش ساده به دو گروه همگن تقسیم شدند. آزمودنی‌ها تحت دو شرایط تمرینی مختلف در روز اول به تمرین تکلیف مورد نظر پرداختند و در روز دوم در آزمون های باز آزمایی شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون آماری تحلیل واریانس مختلط در سطح معناداری 05/0= α استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، تفاوتی بین سه جلسه تمرین در مقایسه با یک جلسه تمرین قبل از خواب شبانه بر ارتقاء مولفه های دقت و زمان‌بندی پاسخ و تثبیت آنها در روز بعد وجود ندارد.
نتیجه گیری: افزایش تعداد جلسات تمرینی قبل از خواب شبانه، راهکار مناسبی برای اثر بخشی خواب شبانه در مهارت های حرکتی ظریف نمی باشد.لذا به مربیان و معلمین توصیه می گردد، برای جلوگیری از اتلاف وقت، صرف هزینه و خستگی ناشی از تمرین زیاد، یک جلسه تمرین قبل از خواب شبانه را مد نظر قرار دهند.
واژگان کلیدی: دقت، تحکیم، مهارت حرکتی ظریف، خواب شبانه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

kThe effects of training before night sleep on consolidation of "Accuracy" and "Timing" components of Fine Motor Skills

نویسندگان [English]

  • Maryam mehrjoo 1
  • mohammad reza shahabi kaseb 2
  • alireza aminaee 3
2 Assistant Professor in Motor Behavior, Hakim Sabzevari University, Faculty of physical education and sport sciences, Iran
چکیده [English]

Aim and research Background: Several factors are important in the formation of procedural memory, such as the amount of training and consolidation process (enhancement and stabilization). So that, the purpose of this study was to investigate the effect of three training sessions in comparison to one training session before night sleep on enhancement of accuracy and response timing components of Timed Motor Sequences Task (TMST) and stabilization of these components in next day.
Materials and Methods: this is a semi-experimental research in which pre test - post test design for two training situations was used. then, 32 right-handed students with adequate sleep quality were selected, and they were divided into three equal groups according to Purdue hand and fingers' fine motor skills test and simple reaction rime test. Under two different training conditions, subjects practiced TMST in the first day and attended retest test in the second day.
Results: Results showed that no difference was seen between three training sessions comparing to one training session before night sleep in enhancement of accuracy and response timing components and their stabilization in the next day.
Conclusion:
Increasing the number of training sessions before night sleep is not a proper approach for the effectiveness of night sleep in fine motor skills. So, it is recommended for trainers and teachers, to avoid wasting time, cost and fatigue of too many practices, consider a session of practice before night sleep.
Keywords: Accuracy, Consolidation, Fine Skill, Night Sleep, Timing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accuracy
  • Consolidation
  • Fine Skill
  • Night Sleep