تحلیل رابطه بین کاربست مهارت های ارتباطی و سبک های مذاکره کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

10.22080/jsmb.2017.9217.2250

چکیده

مقدمه و هدف : مهارت های ارتباطی و مذاکره اثربخش مدیران سازمان های مختلف خصوصا سازمان های ورزشی نقش مهمی در کارایی ارتباط و در نتیجه تسهیل دستیابی به اهداف سازمان می گردد. هدف تحقیق تحلیل رابطه بین کاربست مهارت های ارتباطی و سبک های مذاکره در بین کارشناسان تربیت بدنی آموزشگاههای ادارات آموزش و پرورش ایران است.
روش شناس تحقیق : این پژوهش از نوع کاربردی و به روش تحلیلی- همبستگی انجام شد. نمونه تحقیق 217 نفر از کارشناسان تربیت بدنی بود . جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بارتون (1993) و پرسشنامه سبک های مذاکره پیر (1989) استفاده شد.
یافته های تحقیق: نتایج نشان داد بین مهارت های ارتباطی و مذاکره رابطه معنی داری وجود دارد. بین سبک های تحلیلی و شهودی با مهارت شنودی رابطه معنی داری دیده نشد. سبک واقع گرایی الویت اول کارشناسان تحت بررسی در بین سبک های مذاکره بود و بالاترین رتبه بین مهارت های ارتباطی به مهارت بازخورد تعلق داشت.
نتیجه گیری : اکثر منابع مربوط به حوزه بحث رفتار سازمانی، مهارت ارتباطی به عنوان یکی از مهارت های مورد نیاز و ضروری مدیران در سازمان مطرح شده و با توجه به نتایج بدست آمده ، جهت دستیابی به سطح مطلوب و سبک مناسب مذاکره، بهبود وضعیت مهارت های ارتباطی کارشناسان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between the application of communication skills and negotiation style physical education experts in Iran

نویسنده [English]

  • mojtaba Hassannejad
چکیده [English]

Background&Purpose: Effective communication and negotiation skills, especially managers of sports organizations an important role in the efficient relationship and thus facilitate the achievement of the objectives of the organization. The aim of study was to analyze the relationship between the application of communication skills and negotiation styles between school physical education experts in Iran.
Methodology: This study applied a Analytical- correlation method was used. The sample was 217 experts. To collect the required data communication skills questionnaire Barton (1993) and questionnaire negotiating style Pier (1989) was used.
Results:There is a significant relationship between communication skills and negotiation. Analytical style and intuitive with listening skills significant relationship was found. factual style experts under the first priority was negotiating style and the highest level of communication skills skills belonged feedback.
Conclusio: Most of the discussion related to the field of organizational behavior, communication skills as one of the essential skills required of managers in the organization and according to the results, in order to achieve the desired level and style of negotiation, improvement of communication skills experts should be considered further.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication skills
  • negotiation style
  • physical education experts