تأثیر سن و کانون توجه تکلیف فراقامتی بر تعادل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22080/jsmb.2017.12823.2682

چکیده

مقدمه و هدف: تعادل و تکالیف فراقامتی از قابلیت‌های مهم در زندگی عادی و فعّالیّت‌های ورزشی کودکان است که همواره اهمّیّت کانون توجه در آن مورد بحث است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کانون توجه تکلیف فراقامتی بر تعادل در دختران 4 تا 6 ساله و 9 تا 11 ساله بود.
روش‌شناسی: در این پژوهش 90 دختر شرکت داشتند که به صورت تصادفی، به سه گروه توجه بیرونی، درونی و کنترل تقسیم شدند. از آزمودنی‌ها خواسته شد که با استفاده از دستورالعمل‌های ارائه شده روی تکلیف فرا قامتی تعادل خود را حفظ کنند. دستورالعمل‌ها در ارتباط با توجه به میله‌ای که به صورت افقی در دست داشتند (توجه بیرونی)، توجه به دست‌های خود (توجه درونی)، و بدون دستورالعمل (کنترل)، بودند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در هر دو ردۀ سنی، توجه بیرونی تکلیف فراقامتی منجر به یادگیری معنادار تعادل گردید.
نتیجه‌گیری: این یافته‌ها از بکارگیری دستورالعمل توجه بیرونی به عنوان راهبردی کارآمد در بهبود یادگیری کودکان حمایت می-کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of age and attentional focus of suprapostural task on balance

نویسنده [English]

  • shahzad tahmasebi 2
2 Facility of Physical Education and sport science, university of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and purpose: balance and suprapostural task is the important ability in usual life and sport activities of children that always, the importance of focus of attention in balance discussed. In this regard, the aim of the present study was to investigate effectiveness the focus of attention of suprapostural task on balance in girl’s from four to 6 and 9 to 11 years old.
Methodology: In this study, 90 female have participated, that randomly, divided into three groups, external attention, internal attention and control group. The participants asked to maintain their balance by attention on suprapostural task. Instructions included focus of attention on the bar (external focus), hands (internal focus) and no instructions (control).
Results: The results showed that in both age groups, external attention of suprapostural task leads to meaningful learning of balance.
Conclusion: The findings support of applying the external attention instruction as an effective strategy to improve children learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Focus of attention
  • Balance
  • Child
  • Supra‌postural Task