تحلیل روند محیط شناسی راهبردی گردشگری ورزشی اصفهان بر اساس مدل STEEPV

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

3 دانشگاه مازندران -دانشکده تربیت بدنی

10.22080/jsmb.2020.12988.2710

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل روند محیط شناسی راهبردی گردشگری ورزشی شهر اصفهان بر اساس مدل STEEPV انجام گردید.
روش شناسی روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان مدیریت ورزشی، مدیران دفاتر مسافرتی، کارشناسان مربوطه‌ در سازمان‌های ورزشی شهر اصفهان بودند. تعداد جامعه آماری مورد نظر 483 نفر گزارش شد که با توجه به فرمول کوکران تعداد 215 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای پرسشنامه در دو بخش برای بررسی عوامل در اختیار و عوامل خارج از اختیار گردشگری ورزشی شهر اصفهان با استفاده از نظرات اساتید طراحی و توزیع گردید. پس از تأیید روایی صوری پرسشنامه‌ها توسط متخصصین، برای تجزیه و تحلیل یافته‌های این تحقیق از ماتریس استراتژیک استفاده گردیده است.
یافته ها: نتایج نشان داد که از مهمترین عوامل اجتماعی: افزایش سهم گردشگری ورزشی در اوقات فراغت مردم با توجه به علاقه آنان به گردشگری ورزشی؛ فناورانه: استفاده از قابلیت‌های فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی؛ اقتصادی: سعی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در گردشگری ورزشی؛ بوم شناسی: توسعه گردشگری ورزشی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست؛ از لحاظ سیاسی: تلاش در جهت بهبود وضعیت در مجامع بین‌المللی و ارزش‌ها: استفاده از فرهنگ و هویت شهر جهت افزایش انگیزه ورزشکاران در گردشگری ورزشی است.
نتیجه گیری: به طور کلی می توان اذعان نمود بهتر است ورزش اصفهان، اقدماتی در خصوص چالشهای پیش رو داشته و از استراتژیهای مناسب در رسیدن به اهداف استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Trend Analysis of Strategic Ecology of Isfahan Sports Tourism based on STEEPV model

نویسندگان [English]

  • Rasool Nazari 1
  • Hosein Yazdani 2
  • Saeid Tabesh 3
1 Islamic Azad University
2 Master of Sport Management, Islamic Azad University, Isfahan branch
3 Assistant Professor, of Sport Management School of Sport Sciences, University of Mazandaran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to analyze the trend of sport tourism in Isfahan city based on STEEPV model.
Methodology: The method of this descriptive-analytic study was survey. The statistical population included all faculty members and sport management students, managers of travel agencies, and experts in sport organizations in Isfahan. The number of statistical population was 483, which according to the Cochran formula 215 were selected as the sample. According to library studies, the questionnaire was designed and distributed in two parts to examine the factors and the factors beyond the control of sport tourism in Isfahan. After verifying the formal validity of questionnaires by experts, a strategic matrix was used to analyze the findings of this research.
Results: The results showed that one of the most important social factors: increasing the share of sport tourism in the leisure time of the people according to their interest in sport tourism; technological: using the capabilities of cyberspace in the development of sport tourism; economic: trying to increase investment in sports tourism; boom Sport: Developing sport tourism to improve the environment; Political: Efforts to improve the status of international societies and values: Use of culture and identity of the city to increase athletic motivation in sport tourism.
Conclusion: In general, it can be said that Isfahan sports should be advised about the challenges ahead and should use appropriate strategies to achieve the goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Ecology
  • Isfahan
  • Sport tourism
  • STEEPV approach