بررسی انگیزه‌ها و موانع گرایش به ورزش همگانی در بین دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، پیام نور، و آزاد اسلامی مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 اداره آموزش و پرورش ناحیه4 مشهد

3 اداره آموزش و پرورش ناحیه3 مشهد مقدس

10.22080/jsmb.2020.9986.2342

چکیده

هدف پژ‍وهش حاضر بررسی انگیزه‌ها و موانع گرایش به ورزش همگانی در بین دانشجویان می‌باشد. بدین منظور از بین ۵0 هزار دانشجوی کارشناسی دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی مشهد در سال تحصیلی 94-93 ، ۱۱۳۱ نفر بر اساس جدول مورگان به صورت نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌‌‌ای، انتخاب شدند. اطلاعات بوسیله پرسشنامه خود محقق ساخته که روایی آن را ۲۰ نفر از اساتید صاحب نظر مدیریت ورزشی تایید کردند و پایایی این پرسشنامه طبق ضریب آلفای کرونباخ، 84/0برای انگیزه شرکت و 68/0برای موانع شرکت در فعالیت‌های ورزشی به دست آمد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش‌های آمار توصیفی مانند جداول فراوانی و نمودارهای ستونی و هم چنین میانگین انحراف معیار و واریانس و در آماراستنباطی از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن متغیر‌های آزمون کروسکال‌والیس و کی دوی جداول توافق استفاده شده است. نتایج نشان داد که لذت بردن از ورزش و آرامش روحی و روانی انگیزه مشارکت افراد در فعالیت‌های ورزشی است و تعاملات اجتماعی و تاثیر بر سلامت جزء انگیزاننده‌ها نمی‌باشد. متغیرهای فقدان اطلاعات ورزشی ، مشکلات رفتاری و روزمره ازموانع شرکت افراد در فعالیت‌های ورزشی نیست ولی متغییر عدم دسترسی به اماکن ورزشی اصلی ترین مانع مشارکت در ورزش می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on motivations and barriers for tendency to the “sports for all” among the students of State, Payame Noor and Islamic Azad Universities of Mashhad

نویسنده [English]

  • . . 1
1 ..
چکیده [English]

The purpose of current study is investigation of motivations and barriers related to the “sports for all” among the students. For this reason, among the 50,000 undergraduate students of the universities of State, Payame Noor and Islamic Azad (Mashhad branch) in the academic year of 93-94, 1131 students were selected based on the Morgan table using random-stratified sampling method. The information was made by a questionnaire which had been designed by the researcher himself and the validity of that was confirmed by 20 experts in sport management. The stability of the questionnaire based on Cronbach's α-coefficient was 0.84 in the case of motivations and 0.68 for barriers of participating in sport activities. Also, descriptive statistics such as frequency tables and columnar graphs were used to analyze the data Also, the mean of standard deviation and variance and in the inferential statistics of Kolmogorov Smirnov test To determine the normality of the variables, the Kruskal-Wallis test and the two consensus tables have been used. The results demonstrated that enjoy the exercise and mental relaxation, are of the motivations for participating in sport activities, while social interactions and the impact of sport on health are not motivating factors. The variables of the lack of sport information, behavioral and everyday problems are not the barriers for participating in sport activities, but the variable of lack of access to sport sites is of the main barriers in this case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports for all
  • Students at Mashhad universities
  • motivations
  • obstacles