طراحی مدل شایستگی های برند شخصی مربیان ورزش حرفه ای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه هنر تهران ایران

2 استادیار دانشگاه شهیدبهشتی

3 استاد دانشگاه گیلان

4 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

10.22080/jsmb.2020.12206.2614

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل شایستگی‌های برند شخصی مربیان ورزش حرفه‌ای ایران بود. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد است. به منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش مدل پارادایمی اشتراس و کوربین انجام گرفت. روش نمونه‌گیری نظری و با بهره‌مندی از تکنیک‌های هدفمند (قضاوتی) و گلولة برفی (زنجیره ای) بود. که بر مبنای آن 23 مصاحبه با مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه‌شناسان ورزشی صورت گرفت. ابتدا تمام نکات کلیدی مصاحبه‌ها استخراج و کدگذاری شدند و بعد از بررسی و تحلیل آنها کدهای مشابه به مفاهیم خاصی اختصاص داده شد. در نهایت 24 مقوله و 243مفهوم از فرایند کدگذاری باز شناسایی و استخراج شد. نتایج تحلیل داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریة داده بنیاد در زمینه شایستگی‌های برند شخصی مربیان ورزش حرفه‌ای ایران منجر شد. صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان، عوامل درونی و بیرونی شکل-دهی رفتار مربیان به عنوان مفاهیم اساسی دستیابی به مدل شایستگی‌های برند شخصی مربیان ورزش حرفه‌ای ایران عنوان شده-اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing of Personal Brand Competency Model for Professional Sports Coaches

نویسندگان [English]

  • mahbobeh naghavi 1
  • syed emad hosseini 2
  • Rahim Ramezani nexhad 3
  • sara keshkar 4
1 University of Art
2 Shahid Beheshti University
3 University of Guilan
4 Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a Personal Brand Competencies Model for Professional Sports Coaches in Iran. The method of research is qualitative and based on grounded theory. Semi-structured interviews were used for data collection and Data analysis was performed using Strauss and Corbin Paradigm model. The method of sampling was theoretical and with the use of purposeful techniques (judgments) and snowball (chains). Based on this, 23 interviews were performed with sports instructors, sport managers, sports psychologists and sports sociologists. Data analysis was done using grounded theory (Strauss and Corbin method) in tree step: open, axial and selective coding. 24 categories and 243 concepts were identified and extracted from open coding and axial coding process. The results of the analysis of the data obtained from the interviews during the open, axial and selective coding process led to the establishment of the Data – foundation theory on the personal brand competencies of the professional sports coaches of Iran. The professional competencies of coaches, the internal and external factors shaping the behavior of coaches as the basic concepts of achieving the model of competencies of the personal brand of professional sports coaches of Iran have been mentioned

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Education
  • Competencies
  • Championship
  • Data – Foundation Theory