ارزیابی کارایی تیم‌های حاضر در جام جهانی 2016 فوتسال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشگاه گیلان

10.22080/jsmb.2020.12819.2681

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش ارزیابی کارایی تیم‌های حاضر در جام جهانی 2016 فوتسال در کشور کلمبیا است.
رو‌شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای می‌باشد. جامعه و نمونة آماری پژوهش شامل تمامی تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی فوتسال 2016 کلمبیا می‌باشد. داده‌های پژوهش با مراجعه به سایت فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعیین میزان کارایی تیم‌ها در دو فاز تهاجمی و تدافعی از مدل DEA- BCC استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد در فاز تهاجمی سه تیم برزیل، روسیه و پاراگوئه، و در فاز تدافعی اوکراین و پرتغال کاراترین تیم‌ها در این مسابقات شناخته شدند. نتایج آزمون کارایی کلی نشان داد بین تمام تیم‌های حاضر، برزیل عملکرد مناسب‌تری نسبت به سایر تیم‌ها داشت. در نهایت نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد 12 تیم‌ نیمة بالای جدول از لحاظ کارایی در هر سه بخش تهاجمی، تدافعی، و کلی بهتر از 12 تیم نیمة پایین جدول عمل کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: در نتیجه تیم‌ها با شناخت وضعیت تهاجمی و تدافعی خود در این دوره از مسابقات می‌توانند با برنامه‌ریزی بهتر و تمرینات مفیدتر، خود را برای مسابقات آینده آماده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating efficiency of teams that participate in futsal world cup 2016 Colombia

نویسندگان [English]

  • shahram shafiei 1
  • keykhosro yakideh 2
  • hesham rostami 3
1 university of Guilan
2 university of Guilan
3 university of Guilan
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is evaluating efficiency of the teams participating in 2016 Colombia Futsal World Cup.
Methodology: This study is of descriptive type and desk research in terms of data collection. The statistical population and sample consist of all the teams participating in 2016 Futsal World Cup in Columbia. The data was collected from the website of the Federation International de Football Association (FIFA). DEA-BCC model was used in order to analyze the data and determine the efficiency of the teams in terms of both offensive and defensive power.
Findings: The results showed that in terms of offensive power, Brazil, Russia and Paraguay, and in terms of defensive power, Ukraine and Portugal were the most efficient teams in this tournament. The overall efficiency results showed that Brazil had a better performance compared to the other teams. Finally, the results of hypotheses testing showed that the top 12 teams in this tournament were more efficient in all three cases of offensive, defensive, and overall performance compared to the bottom 12 teams.
Conclusion: Recognizing their offensive and defensive powers, teams can prepare themselves for the future events through smarter planning and more effective trainings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futsal
  • Data Envelopment Analysis
  • Efficiency
  • Futsal World Cup 2016 Colombia