مقایسة اثر یک دوره تمرین پیلاتس و ثبات مرکزی بر تعادل پویا و بهبود عملکردهای شناختی زنان سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشیْ واحد نجف آباد ْ دانشگاه آزاداسلامیْ نجف ابادٔ ایران

2 کارشناس ارشد رفتار حرکتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان. ایران.

10.22080/jsmb.2020.12879.2692

چکیده

مقدمه و هدف: دوران سالمندی با کاهش عملکرد شناختی و تعادل همراه است. هدف از اجرای پژوهش حاضر مقایسه اثر یک دوره تمرین پیلاتس و ثبات مرکزی بر تعادل پویا و بهبود عملکردهای شناختی زنان سالمند بود.
روش‌شناسی: تعداد 30 نفر شرکت‌کننده داوطلب که شرایط ورود به پژوهش را داشتند به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در سه گروه ده نفری (کنترل، پیلاتس و ثبات مرکزی) قرار گرفتند. به‌منظور ارزیابی عملکرد شناختی شرکت‌کنندگان از آزمون حافظه وکسلر و برای اندازه‌گیری تعادل پویا، از آزمون زمان برخاستن و رفتن استفاده شد. جهت انجام تحلیل آماری از روش آماری تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه 22 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد یک دوره تمرین پیلاتس بر تعادل پویا اثر داشت ولی بر عملکرد شناختی اثر معنادار نداشت و بر نامه تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل پویا و عملکرد شناختی اثر معنادار داشت. بین دو روش تمرینی پیلاتس و ثبات مرکزی در تعادل پویا و عملکرد شناختی تفاوت معناداری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، استفاده از این دو روش تمرینی در بهبود تعادل پویای زنان سالمند توصیه می‌شود. استفاده از برنامه تمرینی ثبات مرکزی می‌تواند در بهبود عملکردهای شناختی زنان سالمند مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the Effects of a Pilates and Core Stability Training on Dynamic Balance and Improve Cognitive Function in Elderly Females

نویسندگان [English]

  • hamid zahedi 1
  • narges amini najafabadi 2
1 departeman sport scienceT , najafabad branch, islamic azad university, najafabad, iran
2 Graduate motor Behavior student, Isfahan (khuvrasgan )Branch , Islamic Azad University, Isfahan. Iran.
چکیده [English]

Background &Purpose: Elderly age is associated with a reduction in cognitive function and balance. The purpose of this research was to compare the effects of a Pilates and core stability training on dynamic balance and improve cognitive function in elderly females.
Methodology: 30 participants who were eligible and the volunteer for the research were purposefully selected and randomly divided into three groups of ten. In order to assess the cognitive function of participants of the Wechsler Memory Scale, and to measure dynamic balance was used up and go test. To perform statistical analyzes of covariance analysis with SPSS software version Twenty-two was used.
Results: The results showed that a Pilates training period had a significant effect on the dynamic balance but did not have a significant effect on cognitive function, and the core stability training had a significant effect on improving dynamic balance and cognitive function. There was significant difference between the effects of Pilates and core stability training methods on dynamic balance and improve cognitive function.
Conclusion: According to the research findings, the use of these two methods training to improve dynamic balance of older women is recommended. The use of core stability training can improve cognitive performance in elderly females is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pilates
  • Dynamic Balance
  • Core stability
  • Elderly
  • cognitive function