اثر شدت های خفیف و متوسط تمرین مقاومتی حاد بر انعطاف پذیری شناختی سالمندان بالای 60 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه و مسئول دانشکده تربیت بدنی و مدیر گروه آموزشی

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22080/jsmb.2020.12904.2696

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین مقاومتی حاد با شدت‌های خفیف و متوسط بر انعطاف پذیری شناختی سالمندان بالای 60 سال بود.
روش شناسی: 40 سالمند سالم بهصورت هدفمند انتخاب و بهصورت تصادفی در یک گروه تجربی (20n=) و کنترل (20n=) طبقه‌بندی شدند. انعطاف پذیری شناختی توسط وظیفه more-odd طی سه مرحله قبل، 15 دقیقه و 180 دقیقه بعد از برنامه تمرینی قدرتی با شدت‌های خفیف (40RM%10) و متوسط (70% RM10) ارزیابی شد. داده ها توسط آزمون آماری آنالیز کوواریانس اندازه های تکراری در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که تمرین قدرتی (شدت متوسط و خفیف) حاد تأثیر معنی‌داری بر روی زمان پاسخ، صحت پاسخ و شاخص جابجایی در آزمون وظیفه more-odd در سالمندان دارد. علاوه بر این نتایج پژوهش نشان داد که جنسیت و شدت تمرین اثربخشی تمرین مقاومتی (شدت متوسط و خفیف) بر انعطاف پذیری شناختی را تحت تاثیر قرار نمی دهد، درحالی‌که زمان اجرای وظیفه more-odd بعد از تمرین مقاومتی تأثیر معنی‌داری بر نتایج آزمون دارد.
نتیجه گیری: یک جلسه تمرین مقاومتی حاد با شدت های متوسط و خفیف هر دو باعث بهبود انعطاف پذیری شناختی سالمندان می شود.بنابراین توصیه می شود که جهت بهبود انعطاف پذیری شناختی سالمندان و پیشگیری از کاهش عملکرد شناختی آنها از این تمرینات استفاده شود.
واژه‌های کلیدی: تمرین مقاومتی، انعطاف پذیری شناختی، سالمندان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Low and Moderate Acute Resistance Exercise on Cognitive Flexibility in the Older Adults above 60 Years Old

نویسندگان [English]

  • fatemeh shaabani 1
  • zahra salman 2
  • ali Esmaeili 3
1 MSc student of Sport Psychology, School of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 School of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 School of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background &Purpose: The purpose of study was to investigate the effect of acute resistance training with low to moderate intensity on cognitive flexibility in the older adults above 60 years old.
Methodology: 40 healthy older were randomly assigned into an experimental and control groups. The inhabitation control was assessed by the more-odd task, conducted in the three stages; before intervention, 15 and 180 minutes after intervention. Strength training for the experimental group were performed with low intensity (40% -10RM) and moderate (70% -10RM). Data were analyzed by 2 × 3 × 2 repeated measures ANOVA at a significant level of 0.05.
Results: The results of the study showed that acute resistance training had a significant effect on the response time , response accuracy and shifting index of the more-odd task in the older adults (p 0.05), while the more-odd task conduct time after resistance training had a significant effect on the test results (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Exercise
  • cognitive flexibility
  • older adults