رابطه اعتماد به مدیران با رفتار شهروندی سازمانی با میانجی های هویت و تعهد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه گیلان

2 تربیت بدنی و علوم ورزشی/دانشگاه گیلان

3 گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22080/jsmb.2020.13029.2717

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتماد به مدیران با رفتار شهروندی سازمانی با میانجی های هویت و تعهد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان می باشد.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه های اعتماد به مدیران چاتوت و همکاران (2010)، هویت سازمانی چنی (1983)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1997) و رفتار شهروندی سازمانی توکلی و همکاران (1388) استفاده شده است. جامعه آماری، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان (130 نفر) بودند که تعداد 101 پرسشنامه جمع آوری شد. سپس داده‌ها با نرم افزارهایSPSS 22 و3 SmartPLS تجزیه و تحلیل‌ شد.
یافته ها: اعتماد به مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی بطور مستقیم تاثیری نداشت ولی اثرگذاری مستقیم اعتماد به مدیران بر هویت سازمانی، هویت سازمانی بر تعهد سازمانی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سطح مطلوب می باشد. نهایتا اعتماد به مدیران به طور غیرمستقیم توسط میانجی های هویت و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار است.
نتیجه گیری: مدیران می توانند با ایجاد اعتماد نسبت به خود در کارکنانشان، منجر به افزایش اعتماد سازمانی شوند تا به دنبال آن هویت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Trust to Managers and the Organizational Citizenship Behavior with the Mediation of Organizational Identity and Commitment in Sports and Youth of Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Katebi Jahromi 1
  • Mehrali Hammatinezhad 2
  • shahram shafiee 3
1 Physical Education and Sports Science/University of Guilan
2 Physical Education and Sports Science/ University of Guilan
3 university of Guilan
چکیده [English]

Purpose: The aim of the present study was to investigate the relationship between the trust to managers and organizational citizenship behavior in sports and youth of Guilan provinces, with the mediation of organizational identity and commitment.
Methodology: The present study is a descriptive- correlation. For data collection used Chathoth’s et al., (2010) trust in managers questionnaire, Cheney’s(1953), organizational identity questionnaire ,Allen & Meyer(1997) organizational commitment questionnaire and Tavakolli’s et al (2009) organizational citizenship behavior questionnaire. The population was formed of all the staff of the General Administration of Sports and Youth of Guilan province (130 people), through that 101 questionnaires were collected. Data were analyzed with SPSS 22 and Smart PLS 3 modeling software.
Results: Trust in managers did not directly affect in organizational citizenship behavior,But the direct effectiveness of putting trust in managers in organizational identity, organizational identity in organizational commitment and organizational commitment in organizational citizenship behavior was in an optimal level.Finally trust in managers is indirectly effective in organizational citizenship behavior through the mediation of organizational identity and commitment.
Conclusion: Managers can increase organizational trust through making their employees trust them in order to increase organizational identity, organizational commitment and organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The General Administration of Sports and Youth
  • trust
  • organizational commitment
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Organizational identity