طراحی مدل عوامل مؤثر بر شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

3 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 دانشکده تربیت بدنی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

10.22080/jsmb.2020.13469.2780

چکیده

مقدمه وهدف: با توجه به ترکیب متفاوت عوامل مؤثر بر شایستگی در سازمان های مختلف، این پژوهش با هدف، شناسایی عوامل مؤثر شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و طراحی مدلی در رابطه با ارتباطات بین آنها است.
روش شناسی: پژوهش حاضر، نوعی پژوهش آمیختۀ اکتشافی و شامل دو بخش کیفی و کیفی- کمّی است. در گام اول، عوامل مؤثر شایستگی مدیران(7 عامل) از ادبیات نظری استخراج و به وسیلۀ مصاحبه با خبرگان مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. در گام بعد، با استفاده از روش تحلیلی مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط بین این عوامل تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شد. در بخش مدل سازی از پرسشنامه به منظور استفاده از نظرات 25 خبره مدیریت ورزشی استفاده شد؛ این خبرگان به صورت هدفمند انتخاب شدند.
یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش، منجر به دسته بندی، نحوۀ ارتباط و تعامل عوامل مؤثر بر شایستگی مدیران تربیت بدنی و طراحی مدل از این عوامل شد. نتایج نشان داد عوامل اسلامی و فردی از اثرگذاری بیشتری نسبت به بقیه عوامل برخوردارند.
بحث و نتیجه گیری: ارزیابی و توسعۀ این عوامل باید به عنوان اولویتی اساسی در انتخاب، انتصاب و ارزیابی عملکرد مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the Factors Affecting the Competency of Physical Education Directors of Universities

نویسندگان [English]

  • Kazem Cheragh Birjandi 1
  • Hossein peymanizad 2
  • mohammad keshtidar 3
  • hasan Fahim Davin 4
1 PhD Student, Faculty of Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Faculty of Physical Education, Islamic azad university, mashhad branch. mashhad, iran
3 Faculty of Sport Sciences, Birjand University, Birjand, Iran
4 Faculty of Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Due to the different composition of factors affecting competency in different organizations, this study aims to identify the effective factors of the competency of physical education managers in universities and design a model for communication between them. In the next step, using the analytical structural analysis methodology, the relationships between these factors were determined and analyzed in an integrated manner.
Methodology: The present study is an exploratory blended research involving two qualitative and quantitative parts. In the first step, the effective factors of managerial competence (7 factors) from theoretical literature are extracted and verified by interviewing sports management experts.
Results: The results of this research led to the classification, communication and interaction of effective factors on the competence of physical education managers and model design of these factors. The results showed that Islamic and individual factors have more effect than the rest of the factors.
Conclusion: The assessment and development of these factors should be considered as a key priority in the selection, appointment and evaluation of the performance of university managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretive Structural Modelling
  • Competency
  • Physical Education Managers
  • university