تأثیر برنامه‌های تمرینی پُر خطا و کَم خطا بر یادگیری مهارت هدف‌گیری نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 استاد گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه اصفهان

4 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22080/jsmb.2020.13336.2763

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از نگرانی‌های اصلی متخصصان یادگیری حرکتی، نحوه برنامه‌ریزی جلسات تمرین مهارت برای بهینه‌سازی مقدار یادگیری است. هدف پژوهش حاضر تعیین این موضوع بود که آیا تمرین کم خطا بر یادگیری مهارت هدف‌گیری نوجوانان مؤثر است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با چهار گروه آزمایشی متفاوت بود. 40 نوجوان با میانگین سنی 12 سال (دامنه سنی 11 تا 13 سال) به‌طور تصادفی در چهار گروه تمرینی قرار گرفتند. تکلیف شامل پرتاب توپ بسکتبال به اهداف متحدالمرکز بود. آزمودنی‌ها 200 کوشش تمرینی را در مرحله اکتساب در پنج بلوک تمرینی اجرا کردند. آزمون‌های تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه را به صورت فوری، تاخیری 24 ساعته و تاخیری یک هفته‌ای اجرا شدند.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد گروه‌های که کمترین خطا و کمترین درگیری حافظه کاری در طول تمرین داشتند، هم در مرحله اکتساب، هم در آزمون تکلیف منفرد و هم در آزمون تکلیف دوگانه نسبت به گروه‌های دیگر بهتر عمل کردند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این تحقیق با برآوردهای نظریه حلقه بسته آدامز، نظریه بازگماری و تا حدودی با برآوردهای ساختار نقطه چالش در خصوص وجود خطا در مرحله اکتساب همخوانی دارد، اما این یافته‌ها تا حدودی با برآوردهای نظریه طرحواره مغایرت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Errorless and Error full training programs on Learning of Aiming task in Adolescents

نویسندگان [English]

  • Alihossein Naseri 1
  • Abbas Bahram 2
  • Hamid Salehei 3
  • Afkham Daneshfar 4
1 Education
2 2. Professor of Motor Behavior of Kharazmi University
3 3. Associate Professor of Motor Behavior of Isfahan University
چکیده [English]

Background and Purpose: One of the main concerns of motor learning professionals is how to plan skills training sessions to optimize the amount of learning. The purpose of the present study was to determine whether errorless training is effective in learning the Aiming skill in adolescents.
Methodology: The present study was semi-experimental with four experimental groups. 40 adolescents with an average age of 12 years (range from 11 to 13 years old) were randomly assigned to four training groups. The task was to throw basketball balls into concentric goals. The subjects performed 200 exercise attempts at the acquisition stage in five exercise blocks. Single task and dual task tests were implemented immediately, 24-hour latency and one week's delay.
Results: The results of the study showed that the groups with the least error and the least involvement in work memory during the exercise were better in acquisition stage, the single task test and in dual task test compared to other groups.
Conclusion: The findings of this study are consistent with the Adam's closed loop theory, the reinvestment theory, and somewhat consistent with the estimates of the challenge point framework regarding the error in the acquisition stage, but these findings are somewhat contradictory with the estimates of the schema theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • explicit learning
  • Implicit learning
  • Errorless training and Working memory