تاثیر بازخورد عمومی و غیرعمومی بر خودکارآمدی، انگیزش ورزشی و اکتساب الگوی حرکتی در بزرگسالان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

10.22080/jsmb.2020.13585.2797

چکیده

زمینه و هدف: بازخورد با القای مفاهیم مختلف توانایی به دو شکل عمومی (توانایی ذاتی) و غیرعمومی (تغییرپذیری توانایی با تلاش) می‌باشد. با توجه به این‌که تاکنون تأثیر این اشکال بر خودکارآمدی، انگیزش ورزشی و عملکرد حرکتی بزرگسالان بررسی نشده است، لذا هدف این مطالعه تعیین اثر بازخورد عمومی و غیرعمومی بر انگیزش، خودکارآمدی و عملکرد حرکتی بزرگسالان بود.
روش شناسی: چهل و پنج فرد مبتدی پس از آموزش مهارت پرتاب دارت در یک جلسه و شرکت در پیش‌آزمون به طور همسان به سه گروه بازخورد عمومی، غیر عمومی و کنترل تقسیم شدند. سپس به مدت شش جلسه مهارت پرتاب دارت را تمرین کردند. پس از دوره‌ی مداخله، پرسشنامه‌ی انگیزش ورزشی (SMS-6) و خودکارآمدی پرتاب دارت مجدداً در پس‌آزمون توسط آزمودنی‌ها تکمیل شد.
یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر حاکی از این بود که بازخورد غیرعمومی موجب بهبود عملکرد، انگیزش درونی و خودکارآمدی نسبت به گروه بازخورد عمومی و کنترل شد.
نتیجه گیری: بازخورد غیر عمومی مفهوم مهارت قابل انعطاف و دست یافتنی را القا می کند و می تواند واکنش های مثبت بیشتری نسبت به بازخورد عمومی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of generic and non-generic feedback on self-efficacy, sport motivation and Movement Pattern Acquisition in Adults

نویسندگان [English]

  • Shahzad Tahmasebi Boroujeni 1
  • Fardin Qeysari 2
  • hamed Osouli 2
1 Associate Professor/University of Tehran
2 MA student, Motor Learning and control, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Feedback information with inducing different conceptions of ability is in two generic (inherent ability) and non-generic (changeability of ability by effort) forms. Since the effects of these forms on self-efficacy, sport motivation and motor performance in adults not studied, therefore, the aim of this study was determination of the influence of generic versus non-generic feedback on adults' motivation, self-efficacy and motor performance.
Methodology: Participants were novice 45 that after one session of dart throwing instruction and contribution in pre-test, divided to three matched groups: generic feedback and non-genic feedback and control. Then, they practiced dart-throwing skill for six sessions. Participants completed the Sport Motivation Scale (SMS-6) and dart throwing self-efficacy questionnaire in post-test after an intervention period.
Results: The findings revealed that non-generic feedback improved Performance, internal motivation and self-efficacy than the generic feedback and control groups.
Conclusion: Non-generic feedback implies the concept of flexible and achievable skill, and can promote a more positive reaction than generic feedback.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motor Variability
  • Entity Ability
  • Incremental Ability
  • Sport motivation
  • Self-Efficacy